Stedelijke ontwikkeling

Maatschappelijk effect

Met het programma Stedelijke ontwikkeling willen we bereiken dat Nijmegen voldoende, passende en veilige huisvesting biedt aan (groepen) bewoners en ondernemers, en dat de stad in ruimtelijk opzicht aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren, te bezoeken en zich te vestigen. Daarbij streven we in het bijzonder naar een evenwichtige ruimtelijke structuur, een krachtige stedelijke identiteit, met name in het centrum, rondom de Waal, in de stedelijke entrees en knopen. We staan voor goede dienstverlening op gebied van vergunningverlening en handhaving. We streven naar een goed samengaan van cultuurhistorische rijkdom en eigentijdse ontwikkeling en geven daarmee een positieve bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat, het toerisme en de identiteit.

Wat Doen We

De ruimtelijke wet- en regelgeving en de relevante (boven)lokale beleidsstukken, de structuurvisie in het bijzonder, vormen de basis voor de werkzaamheden in het programma Stedelijke ontwikkeling.

Ruimtelijke inrichting

In 2015 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • We leveren inbreng bij de totstandkoming van bovenlokale beleidsstukken, zoals het MIRT onderzoek naar de bereikbaarheid van de stadsregio Arnhem Nijmegen, de provinciale omgevingsverordening, majeure opgaven van de provincie Gelderland en het topsectorenbeleid van het Rijk.
 • We volgen de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de vernieuwing van het omgevingsrecht.
 • We maken ruimtelijke analyses en locatieonderzoeken en stellen ambitiedocumenten op voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.
 • We onderzoeken de ruimtelijke consequenties van actuele ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en beleidsnota’s op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal niveau.
 • We voldoen aan de wettelijke plicht tot actualisatie van bestemmingsplannen. We maken daarbij gebruik van een tweetal instrumenten: bestemmingsplannen en beheersverordeningen. In 2015 verwachten we besluitvorming in uw Raad over Nijmegen Midden en Oud-west.
 • We voorzien nieuwe grote ontwikkelingen van een adequate planologische regeling (bestemmingsplan), bijvoorbeeld Vossenpels Midden, Hof van Holland, bedrijventerrein De Grift.
 • Voor kleinere ruimtelijke initiatieven worden de nodige postzegelplannen (kleine bestemmingsplannen) en projectafwijkingsbesluiten vastgesteld. Hiertoe worden zonodig anterieure overeenkomsten afgesloten.
 • Bestemmingsplannen, beheersverordeningen en projectafwijkingsbesluiten worden digitaal interactief gemaakt en beschikbaar gesteld via het Internet.
 • Voor de afwikkeling van planschadeclaims wordt deskundigenadvies ingewonnen. Daar waar claims terecht zijn, worden financiële vergoedingen toegekend. De kosten worden verhaald op de ontwikkelende partij. Hiertoe worden planschadeverhaalsovereenkomsten afgesloten.
 • We handhaven het gebruik conform bestemmingsplannen, primair op basis van klachten. Uitgangspunt is om in overleg met betrokkenen de strijdige situatie zo snel mogelijk ongedaan te maken.
 • We geven uitvoering aan het vastgestelde Beeldkwaliteitsbeleid en maken beeldkwaliteitsplannen als kader voor belangrijke ontwikkelingen.
 • We begeleiden en maken stedenbouwkundige- en inrichtingsplannen voor o.a. realisatie van diverse scholen in het kader van de doordecentralisatie en herontwikkeling voormalige schoollocaties, een groot aantal belangrijke ontwikkellocaties (de knopen Lent, Neerbosch, Noviotech Campus, station Goffert en de spoorzone/stationsgebied), deelgebieden van de Waalsprong (o.a. Vossenpels, herontwerp Centrumgebied en Hoge Bongerd, De Stelt en Groot Oosterhout, Ressen, De Grift). We begeleiden de realisatie van de Dijkteruglegging, het eiland Veur-Lent en de bruggen naar het eiland.
 • We geven uitvoering aan onderdelen van de vernieuwde ontwikkelingsstrategie Waalsprong.
 • We begeleiden de uitwerking van het Waalfront en Mercuriuspark en museum WOII (Vasim).
 • We onderzoeken de mogelijkheden om gebouwen en gebieden tijdelijk anders te bestemmen (TAB).
 • We faciliteren ideeën van bewoners in participatietrajecten.
 • We dragen zorg voor goede ruimtelijke inpassing van diverse infrastructurele ingrepen in het kader van de bereikbaarheid van de stad en herinrichting van wegen en straten.
 • We ondersteunen en begeleiden de Commissie Beeldkwaliteit en de Ruimtelijke Kwaliteitsteams voor grote projecten met stedenbouwkundige expertise vanuit de Nijmeegse context en kennis van de stad en de samenhang tussen de ontwikkelingen.
 • We ondersteunen het Architectuurcentrum bij zijn activiteiten, o.a. deelname in programmaraad en de tweejaarlijkse Architectuurprijs.
 • We leveren de ruimtelijke onderbouwingen bij bouwaanvragen.
 • We werken aan het implementeren en concreet maken van duurzame Stedenbouw.
Vergunningverlening bouwen

In 2015 werken we met de ODRN als opdrachtnemer aan de uitvoering van de volgende taken en activiteiten:

 • We plegen vooroverleg met (potentiële) aanvragers over de (on)mogelijkheden van hun (aan)vraag. Voor dit vooroverleg is een legestarief van toepassing.
 • We toetsen ingekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning aan de van toepassing zijnde wettelijke regelingen (bouwbesluit, bouw- en monumentenverordening, bestemmingsplan, brandveiligheids- en milieuregels) en op de beleidsaspecten duurzaamheid, energie en ventilatie.
 • We verlenen met inachtneming van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) integrale omgevingsvergunningen.
 • We dragen er zorg voor dat de klant één aanspreekpunt heeft voor vragen over de door hem aangevraagde vergunning.
 • We inspecteren verleende vergunningen. We besteden daarbij extra aandacht aan de prioriteiten zoals deze voortvloeien uit het integrale handhavingsprogramma 2015.
 • We behandelen alle klachten en handhavingsverzoeken van burgers en bedrijven.
 • We sporen illegale activiteiten en situaties op en pakken deze aan volgens de prioriteitstelling in het integrale Handhavingsprogramma 2015.
 • We treden handhavend op naar aanleiding van signalen van andere gemeentelijke handhavende afdelingen. Daarnaast controleren we aan de hand van een controleprogramma bestaande bouw gezamenlijk met de brandweer en de afdeling Milieu.

Indicatoren

IndicatorenRealisatie 2013Doel 20142015201620172018
Ruimtelijke ontwikkeling
1.1 % van het aantal beroepschriften ten opzichte van het aantal zienswijzen tegen vastgestelde postzegelplannen4%5%5%5%5%5%
1.2 idem m.b.t. actualisatieplannen13%10%10%10%10%10%
1.3 % van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Zuid)100%100%100%100%100%100%
1.4 Idem voor Nijmegen Noord80%80%85%85%85%85%
2.1 Percentage bewoners dat Nijmegen een aantrekkelijke stad vindt87%87%87%87%87%87%
2.2 Percentage bewoners dat Nijmegen een prettige stad om in te wonen vindt91%97%97%97%97%97%
2.3 waardering bewoners voor Nijmegen als woon- en leefgemeente (gemiddelde rapportcijfer)7,67,57,57,57,57,5
2.4 Waardering van ondernemers voor bedrijfsomgeving (gemiddeld rapportcijfer)n.v.t.7,17,17,17,17,1
2.5. Positie in de ranglijst steden voor wat betreft het toeristisch imagon.v.t.44444
Vergunningverlening bouwen
3.1 Aantal klachten927070707070
3.2 Percentage van de klachten leidende tot concrete handhaving (waaronder controles1007070707070
3.3 Het aantal autonome handhavingsacties (waaronder controle1.9001.9001.9001.9001.900
3.4 Het aantal handhavingsacties (waaronder controles) leidende tot maatregelen190190190190190
3.5 Percentage gegronde bezwaarschriften11,51010101010

Wat gaan we anders doen

Bedragen * € 1.000,-2015201620172018
ACN15151515
Totaal 15151515

We waarderen de bijdrage die het Architectuurcentrum levert aan het debat over en de waardering van de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen. We trekken hiervoor structureel € 15.000 extra uit.

TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

Stedelijke ontwikkelingRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Ruimtelijke inrichting2,12,02,01,91,91,9
Vergunningverlening bouwen7,34,54,03,53,13,1
Totaal Lasten Programma9,46,56,05,55,05,0
Financiële Baten per product
Ruimtelijke inrichting0,30,80,80,80,80,8
Vergunningverlening bouwen4,94,04,04,04,04,0
Totaal Baten Programma5,24,84,84,84,84,8
Totaal programma-4,2-1,7-1,1-0,6-0,2-0,2

Financiële toelichting

Wij bewaken en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen. Dit doen wij enerzijds door het dynamisch houden van ruimtelijke ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen en anderzijds door het behandelen van vergunningaanvragen en handhaving van kleinere en grote bouwwerken. In 2015 geven we hiervoor per saldo € 1,1 miljoen aan uit.

De lasten nemen in de jaren 2015, 2016 en 2017 ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar met € 0,5 miljoen af.

Belangrijkste oorzaak is een in 2014 geraamde kostenreductie doordat we een terugloop van vooral het aantal grote bouwaanvragen voorzien. Omdat wij de bouwleges maximaal kostendekkend willen laten zijn, zal met name de uitvoeringsorganisatie - in dit geval de ODRN - de kostenreductie moeten gaan realiseren. Aanpassing van beleid en/of de processen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De baten van het programma Stedelijke ontwikkeling komen hoofdzakelijk voort uit (bouw)leges. Daarnaast brengen wij de aanvragers die ons vragen om planologische aanpassingen de uitvoeringskosten hiervan in rekening.