Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

12 november 2014 / 126/2014

Onderwerp

Stadsbegroting 2015-2018

Programma

Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder

H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

Voorstel om te besluiten

Wij stellen u voor om:

 1. Het indexeringspercentage materiële lasten 2015 met 0,75 % te verlagen overeenkomstig de verlaging op materiële lasten die het Rijk doorvoert in de septembercirculaire 2014.
 2. Aansluitend op beslispunt 1 het indexeringspercentage voor materiële lasten ook te verlagen voor gesubsidieerde instellingen, waardoor dit indexeringspercentage uitkomt op 1,42% voor 2015.
 3. Aansluitend op beslispunt 1 het indexeringspercentage te verlagen voor de belasting- en legestarieven naar 1,42% voor 2015.
 4. De gereserveerde bedragen voor taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen in het Gemeentefonds op de programma’s te verwerken volgens het overzicht Taakmutaties in bijlage Ontwikkeling Gemeentefonds.
 5. De begroting 2015-2018 vast te stellen, inclusief de verwerking van de Perspectiefbrief 2015.
 6. Een tweetal correcties in de ramingen gemeentefonds in de begroting op te nemen:
 7. een correctie op de beginstand van het gemeentefonds voor het jaar 2018 van € 2,5 miljoen voordelig.
 8. een correctie in verband met groot onderhoud gemeentefonds van € 0,6 miljoen in 2015 en structureel vanaf 2016 € 0,7 miljoen.
 9. Een aantal actuele ontwikkelingen in de begroting te verwerken door:
 10. binnen het programma Sport en Accommodaties de begrote exploitatievoordelen van een aantal (doorgedecentraliseerde, herbestemde of herontwikkelde) panden voor in totaal € 0,4 miljoen structureel af te ramen.
 11. aan het programma Openbare Ruimte een structureel bedrag van 0,1 miljoen in 2015 oplopend naar 0,2 miljoen in 2018 voor hogere waterschapslasten toe te voegen.
 12. aan het programma Openbare Ruimte een structureel bedrag van 0,3 miljoen toe te voegen voor de nieuwe rijksbelasting op het verbranden van afval.
 13. aan het programma Bestuur en Middelen een structureel bedrag van € 0,1 miljoen toe te voegen voor de pensioenverplichtingen voor wethouders.
 14. aan het programma Sport en Accommodaties een structureel bedrag van € 0,02 miljoen toe te voegen om de prijsverhoging van de horecaprijzen in de wijkaccommodaties terug te draaien.
 15. aan het programma Sport en Accommodaties in 2016 een bedrag van € 0,3 miljoen (reservering) toe te voegen voor de Evenementen Sportzomer.
 16. aan het programma Sport en Accommodaties in 2016 een bedrag van € 0,02 miljoen en voor het jaar 2017 een bedrag van € 0,23 miljoen (reserveringen) toe te voegen voor het EK Vrouwenvoetbal.
 17. aan het programma Sport en Accommodaties in 2016 een bedrag van € 0,1 miljoen, in 2017 een bedrag van € 0,2 miljoen en met ingang van 2018 structureel een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen voor de verschuiving van de OZB-gebruikersdeel naar eigenarendeel.
 18. binnen het programma Bestuur en Middelen in 2015 een bedrag van € 1,5 miljoen te reserveren om het nadelig effect op het jaar 2015 vanuit de septembercirculaire gemeentefonds op te vangen.
 19. binnen het programma Bestuur en Middelen de stelpost BTW-verhoging naar 21% van € 0,4 miljoen structureel af te ramen en deze structureel voor een bedrag van € 0,3 miljoen in te zetten voor de BTW-lasten op indirecte kosten en voor een bedrag van € 0,1 miljoen structureel vrij te laten vallen.
 20. binnen het programma Mobiliteit het budget voor de parkeerinkomsten met ingang van 2015 structureel te verhogen met € 0,2 miljoen.
 21. binnen het programma Inkomen & Armoedebestrijding het geraamde tekort op de WWB-uitkeringen in 2015 af te ramen met een bedrag van € 1,3 miljoen en in 2016 af te ramen met een bedrag van € 0,7 miljoen.
 22. binnen het programma Bestuur en Middelen de stelpost voor de CAO-ontwikkeling in 2015 met € 0,6 miljoen en structureel met een bedrag van € 0,4 miljoen af te ramen.
 23. binnen diverse programma’s de budgetten 2015 aan te passen aan de lagere materiële indexering voor in totaal een bedrag van € 0,8 miljoen.
 24. binnen diverse programma’s de subsidiebudgetten 2015 aan te passen aan de lagere materiële indexering voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
 25. binnen het programma Bestuur en Middelen in 2015 de indexering op belastingen en leges te verlagen met een bedrag van € 0,3 miljoen.
 26. De Wmo-jeugd reserve in te stellen.
 27. De Beschermd wonen reserve in te stellen.
 28. De Participatie reserve in te stellen.
 29. Een krediet van € 1,2 miljoen voor “Park en ride Nijmegen Noord” beschikbaar te stellen en op te nemen in het investeringsplan en de dekking hiervoor te halen uit de extra parkeeropbrengsten die deze locatie zal genereren.
 30. Het niet bestede krediet “Busbaan Waalkade” over te hevelen naar het krediet “Groene route”.
 31. Het in bijlage 1 opgenomen Investeringsplan 2015–2018 vast te stellen.
 32. De naam van het programma "Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie” te wijzigen in "Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing”.
 33. de Productindeling vast te stellen zoals deze is opgenomen in het deel “Financiële positie – Programma’s en producten”
 34. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel “Financiële begroting - Subsidieplafonds”
 35. De begrotingswijziging BW-01355 vast te stellen.