Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

Maatschappelijk effect

Nijmegen is de oudste stad van Nederland, en dat schept verplichtingen. Kennis van en aandacht voor de rijke cultuurgeschiedenis van onze stad vergroot de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Een stad die trots is op haar verleden, dat koestert en bewaart, maar het ook ten dienste stelt van ontwikkelingen in de toekomst, is een fijne plek om te wonen en te werken. Met onze inzet op een afgewogen culturele infrastructuur zorgen we voor een bruisend cultureel klimaat in de stad, aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers en uitnodigend voor ondernemers. Daarom zetten we in op een breed en actief cultuurbeleid. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief. Daarin onderscheidt Nijmegen zich van andere vergelijkbare steden. Het relatief grote aantal hoogopgeleiden in Nijmegen én het hoge aantal grote culturele festivals en evenementen dat in Nijmegen plaatsvindt, dragen hier zeker aan bij. Dit willen we graag zo houden en versterken waar mogelijk.

We willen de specifieke Nijmeegse identiteit en eigenheid behouden, versterken en zorgvuldig beheren en vooral: nog meer zichtbaar maken. Waar mogelijk zetten we cultuurhistorie in als inspiratiebron in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en maken we door middel van visualisaties en/of evenementen het verleden tastbaar en beleefbaar. Meer dan in het verleden zal de betrokkenheid van de Nijmegenaar bij zijn of haar geschiedenis ertoe leiden dat de burger zelf het initiatief neemt. In die gevallen proberen wij te faciliteren, actief mee te denken en te stimuleren. Via het Regionaal Archief Nijmegen vergroten we de kennis van de lokale en regionale geschiedenis. Door versterking van het historisch besef worden de betrokkenheid van de inwoners bij hun stad en streek, de sociale cohesie en het gevoel bij de identiteit van stad en streek vergroot. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het bereiken van scholieren en studenten.

Met onze evenementen dragen wij bij aan onze profilering als historische en kennisstad en benadrukken we de sterke kanten van Nijmegen. Evenementen vergroten de aantrekkelijkheid van onze stad als vestigingslocatie, hebben een economische spin off en dragen bij aan de sociale cohesie. De binnenstad is één van de belangrijke locaties voor evenementen en dé plek waar bewoners en bezoekers naar toegaan om te winkelen, werken, wonen en ontspannen. De (zichtbaarheid van) Nijmeegse cultuurhistorie, de culturele infrastructuur en het evenementenaanbod maken dat meer dan de moeite waard.

Wat Doen We

We faciliteren een rijke culturele en cultuurhistorische beleving en uitstraling, waarbij toegankelijkheid en actieve en passieve participatie voorop staan. We willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met cultuur en cultuurhistorie. Zowel passief, als bezoeker van voorstellingen, festival, musea, evenementen en cultuurhistorische plekken, als actief als beoefenaar van bijvoorbeeld (amateur)kunst. We zetten met nadruk in op (cultuur)participatie voor jonge mensen vanuit de principiële opvatting dat ‘jong geleerd, oud gedaan is’.

Binnen het programma kennen we een aantal producten. Per product of groep producten beschrijven we op hoofdlijnen wat we doen.

Cultuur (Producten culturele ketens, cultuureducatie&amateurkunst en talent&kwaliteit) :

 • We maken prestatieafspraken met de zes grote instellingen en hebben daarbij aandacht voor de invulling van hun rol van keten intendant.
 • We stimuleren een bruisend cultureel klimaat door meerjarige subsidies af te sluiten met 9 festivals en 8 productiehuizen.
 • Daar waar mogelijk stimuleren en faciliteren we activiteiten die een concrete en/of verrassende bijdrage leveren aan het cultuurklimaat; met de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen (SCiN) stimuleren we verrassende en experimentele activiteiten.
 • We blijven investeren in het verstrekken van kunstopdrachten om een bijdrage te leveren aan de (culturele) kwaliteit en beleving van de stedelijke omgeving. De kunstopdrachten worden aan de hand van een beleidsprogramma verstrekt.
 • We blijven de cultuureducatie in het onderwijs faciliteren via de lessen cultuureducatie op de brede scholen en het lokale bemiddelingspunt cultuureducatie dat de vragen van de scholen koppelt aan het aanbod van de culturele instellingen en individuele kunstenaars en deelname aan landelijke regelingen op dit terrein.
 • Voor kunsteducatie voor jongeren blijven we een kwalitatief en breed aanbod garanderen.
 • We subsidiëren de actieve amateurkunstbeoefening via een speciale subsidieregeling voor de amateurkunst.

Cultuurhistorie:

 • We maken de rijke Nijmeegse cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar via het project Verleden Verbeeld en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. We leggen daarbij de nadruk op het letterlijk zichtbaar maken, door middel van visualisaties.
 • We profileren ons als historische en aantrekkelijke stad door onze bijdragen aan de Open Monumentendag en de 24 uur van de Nijmeegse geschiedenis.
 • We zoeken nadrukkelijk de samenwerking en de verbinding met inwoners en instellingen in de stad.
 • We adviseren eigenaren en ontwikkelaars en denken creatief mee over manieren waarop cultuurhistorie in hun plannen kan worden ingepast en zo bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
 • We werken verder aan het beschermen en behouden van onze monumenten.
 • We investeren in kennis en onderzoek om het erfgoed en het verleden van Nijmegen te kennen en zo de identiteit van stad en inwoners te versterken.
 • Waar nodig voeren we archeologisch onderzoek uit en betrekken daar het publiek zoveel mogelijk bij.

Borging Publiek geheugen:

 • We beheren 14.500 meter archief.
 • Ieder jaar acquireren we nieuwe archieven en collecties. Deze maken we toegankelijk en fysiek en digitaal beschikbaar voor bezoekers.
 • We ondersteunen bezoekers van de studiezaal.
 • We maken archieven zo veel mogelijk digitaal bereikbaar.
 • We houden toezicht op archieven die nog niet zijn overgebracht.

Citymarketing en Evenementen:

 • We profileren Nijmegen als historische en kennisstad.
 • We spelen in op de verdere ontwikkeling van het Valkhofkwartier vanuit cultuur, cultuurhistorie en groen & recreatie als impuls voor het aantrekken van meer bezoekers aan de stad.
 • We positioneren Nijmegen landelijk en regionaal als evenementenstad om daarmee bezoek aan de stad te bevorderen.
 • In 2015 treffen we voorbereidingen voor het bijzondere jaar 2016, waarin de samenloop van verschillende bijzondere evenementen unieke kansen biedt op het gebied van promotie van de stad.
 • We willen met het evenementenaanbod bijdragen aan het vestigingsklimaat en het leefklimaat in Nijmegen aantrekkelijk houden. We verbeteren de dienstverlening aan organisatoren van evenementen.

Indicatoren

IndicatorenRealisatie 2013Doel 20142015201620172018
Aantal bezoekers gesubsidieerde podia464.031520.000520.000520.000520.000520.000
Aantal bezoekers gesubsidieerde musea107.680125.000120.000130.000140.000150.000
Aantal uitleningen bibliotheek1.207.8301.134.0001.134.0001.134.0001.134.0001.134.000
Aantal cursisten Lindenberg jonger dan 191.8501.7501.75011.7501.7501.750
Aantal gesubsidieerde amateurvoorstellingenpm200200200200200
Aantal bezoekers Huis van de Geschiedenis20.00020.00020.00020.00020.00020.000
Aantal visualisaties verleden verbeeld222222
Aantal bezoekers website regionaal archief195.000190.000190.000190.000190.000190.000
Aantal bezoekers studiezaal regionaal archief6.3206.0006.0006.0006.0006.000
Bijdrage aan vestigingsklimaatPMPMPMPMPM
Aantal megaconcerten op de Goffer 2≥2≥2≥2≥2≥2
Positie Vierdaagse in de top 1001top 3top3 top 3top3top 3

Toelichting:

 • Bezoekers gesubsidieerde podia: podia zijn Doornroosje, Lindenbergtheater, KKP, LUX theater en debat, LUX Film en het Openluchttheater. In 2015 zit Doornroosje op de nieuwe locatie met een grotere zaalcapaciteit. Doornroosje verwacht ongeveer 55.000 meer bezoekers te trekken.
 • Bezoekers gesubsidieerde musea: musea zijn Museum het Valkhof en de Bastei. In 2016 is de nieuwbouw van de Bastei gereed en verwachten we meer bezoekers te trekken.
 • Bij het aantal visualisaties gaan we uit van 2 grote visualisaties per jaar. Daarnaast willen we ook een aantal kleine visualisaties realiseren.
 • Voor de bijdrage van het programma aan het woon- leef- en vestigingsklimaat gaan we eind 2014 een indicator ontwikkelen. In 2015 doen we een eerste 0 meting.

Wat gaan we anders doen

Bedragen * € 1.000,-2015201620172018
Beperking onderzoeksopdracht Cultuur350350350
Bezuiniging budget citymarketing-250-250-250-250
Extra filiaal bibliotheek en meer BoS300300300300
Stroomlijning culturele activiteiten-40-40-40-40
Huis van de Geschiedenis100100100100
Joris-Ivenscollectie20202020
Kunstbus50505050
Nijmegen150
Terugdraaien bezuiniging amateurkunst35353535
Verleden verbeeld100100100100
Totaal 365665665665

Bezuinigingen en extra middelen

 1. We gaan de bezuiniging op de 6 grote culturele instellingen vooral behalen door te kijken waar we slimmer om kunnen gaan met de gebouwgebonden kosten. Zo behouden we zoveel mogelijk het budget voor de inhoudelijke activiteiten. De uitwerking van dit traject doen we in samenwerking met de 6 culturele instellingen.
 2. De bezuiniging op het budget citymarketing zal behaald worden door meer samen te werken met andere programma's. Zo verbinden we citymarketing meer met inhoudelijke speerpunten en met fysieke projecten.
 3. In 2015 starten we met een filiaal in het stadsdeel west. Ook Bieb Op School (BOS) zal een extra impuls krijgen.
 4. Stroomlijnen van diverse cultuuractiviteiten zoals o.a. de cultuurprijzen leveren een bezuiniging op van € 40.000.
 5. Huis van de geschiedenis zal gecontinueerd worden. Er zal worden samengewerkt met een externe partij die voor een aantal jaren een financiële bijdrage levert aan het Huis.
 6. De activiteiten in Nijmegen om het erfgoed van Joris Ivens te behouden worden gecontinueerd.
 7. De Kunstbus zal opnieuw gaan rijden in 2015. Hiermee faciliteren we de kennismaking met cultuur in musea en podia in Nijmegen en directe omgeving.
 8. Nijmegen1 kan door een extra financiële bijdrage onderzoeken op welke wijze ze toekomstbestendig kan worden. Hierbij betrekken we de regionale ontwikkelingen en de intensieve samenwerking met LUX.
 9. De subsidies voor amateurkunst gaan via een nieuwe regeling verdeeld worden. De focus ligt daarbij meer op activiteiten en optredens en minder op het instand houden van veel clubs.
 10. Verleden verbeeld wordt verder doorontwikkeld. We maken de historie van Nijmegen toegankelijk en zichtbaar voor bewoners en bezoekers.
 • De verbindingen tussen cultuur en cultuurhistorie gaan we versterken en met inzet van citymarketing meer uitnutten.
 • We betrekken op zoveel mogelijk manieren de inwoners van de stad bij het programma cultuur, cultuurhistorie en citymarketing.
 • We zetten in op een breder publieksbereik, o.a. door inzet van een vouchersysteem.
TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorieRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Citymarketing en evenementen3,12,31,51,51,51,5
Culturele ketens13,513,514,413,613,513,5
Cultuureducatie en amteurkunst4,84,44,44,34,34,3
Cultuurhistorie1,83,63,53,53,43,4
Regionaal Archief2,62,62,62,62,52,5
Talent en kwaliteit1,61,81,51,51,51,5
Totaal Lasten Programma27,328,328,026,926,826,7
Financiële Baten per product
Citymarketing en evenementen0,80,30,30,30,30,3
Culturele ketens0,10,50,50,10,10,1
Cultuureducatie en amteurkunst0,20,00,00,00,00,0
Cultuurhistorie0,81,71,71,71,71,7
Regionaal Archief0,50,50,50,50,50,5
Talent en kwaliteit0,30,30,00,00,00,0
Totaal Baten Programma2,63,33,02,62,52,5
Totaal programma-24,7-25,1-25,0-24,3-24,2-24,2

Financiële toelichting

Vanaf 2015 zijn de zes producten Citymarketing en evenementen, Culturele ketens, Cultuureducatie en amateurkunst, Cultuurhistorie, Borging publiek geheugen en Talent en kwaliteit in de nieuwe programmastructuur van Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing samengevoegd. Voor dit programma hebben wij in 2015 een bedrag van € 28,0 miljoen nodig om de doelstellingen te realiseren. Dit budget is als volgt opgebouwd:

 1. Citymarketing & evenementen: Om de positie van de gemeente Nijmegen op internationaal en nationaal niveau te versterken geven wij in 2015 € 1,5 miljoen (5%) uit, voornamelijk aan meerjarige subsidies in het kader van evenementenbeleid;
 2. Culturele ketens: Het overgrote deel van het programmabudget van € 14,4 miljoen (51%) zetten we in voor de Culturele basis infrastructuur en in de vorm van subsidies voor de zes grote culturele instellingen;
 3. Cultuureducatie en amateurkunst: Een bedrag van circa € 4,4 miljoen (16%) wordt ingezet voor cultuureducatie en amateurkunst. Dit betreft onder meer De Lindenberg en de amateurkunst;
 4. Cultuurhistorie: Voor het inzichtelijk maken en houden van onze cultuurhistorische rijkdom geven we in 2015 € 3,5 miljoen (13%) uit;
 5. Borging publiek geheugen: Voor de toegankelijkheid en de borging van het publiek geheugen (archiefdepot) begroten we in 2015 € 2,6 miljoen (9%);
 6. Talent en kwaliteit: Circa € 1,5 miljoen (5%) wordt ingezet voor het product Talent en kwaliteit. Binnen dit product zijn onder meer de productiehuizen, de festivals en de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen (SCiN) opgenomen.

Het begrotingssaldo van het programma (lasten min baten) wijzigt in meerjarig perspectief niet substantieel. Wel daalt ten opzichte van 2015 het saldo in 2016 met € 0,7 miljoen tot € 24,3 miljoen, voornamelijk door effecten van de onderzoeksopdracht voor Cultuur uit de Perspectiefnota 2014, doorwerkende effecten van de bezuiniging vanuit de Perspectiefnota 2013 en de aanpassingen vanuit de Cultuurvisie.