Grondbeleid

Maatschappelijk effect

Binnen het programma Grondbeleid nemen wij vastgoedprojecten en gebieden in ontwikkeling. Deze voeren wij uit voor gemeentelijk sectoraal beleid met een fysiek-ruimtelijke component. Het gaat daarbij onder meer om wonen, bedrijvigheid, herstructurering van wijken, cultuur, onderwijs, milieu en sport. De uitvoering van dit grondbeleid is beschreven in de Kadernota Grondbeleid die de Raad op 30 juni 2010 heeft vastgesteld.

  • Bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik
  • Verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik
  • Rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten

Wat Doen We

Jaarlijks rapporteren wij in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Hierin signaleren wij ook de ontwikkeling binnen de deelnemingen en het benodigd weerstandsvermogen voor de projecten.

Indicatoren

Bij dit programma zijn geen indicatoren opgenomen.

Wat gaan we anders doen

In het coalitieakkoord is besloten dat we in de Waalsprong vraaggestuurd en versneld gaan ontwikkelen. Een variatie aan woonmilieus is en blijft hierbij het uitgangspunt. We zetten meer in op goedkope en middeldure prijsklassen (zowel koop als huur); daar is op dit moment grote vraag naar.

Het streven is de woningproductie in de Waalsprong te vergroten ten opzichte van de op dit moment al beoogde productie (ca. 400 woningen per jaar, vanaf 2016 ca. 600 woningen per jaar). Samen met partners bouwen we maximaal naar de behoefte in een goede mix van woningtypes; we willen geen eenzijdige wijken.

We geven prioriteit aan de Waalsprong en het Waalfront. Dat betekent echter niet dat de ontwikkeling van de bestaande stad tot stilstand komt. Maar we gaan scherper beoordelen wat de toegevoegde waarde is van een project op basis van de criteria die door de Raad zijn vastgesteld.

Ook in het programma Grondbeleid wordt het speerpunt wonen en zorg ingevuld. De voormalige onderwijslocatie Vlierestraat wordt daarom met een aangepast programma ontwikkeld.

TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

GrondbeleidRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Instrumenten grondbeleid46,67,05,45,95,77,0
Planexploitaties160,9195,0102,655,244,721,9
Totaal Lasten Programma207,5202,0108,061,050,528,9
Financiële Baten per product
Instrumenten grondbeleid38,52,40,60,60,61,8
Planexploitaties158,5195,0102,655,244,721,9
Totaal Baten Programma197,1197,4103,255,845,323,7
Totaal programma-10,5-4,7-4,8-5,3-5,1-5,2

Financiële toelichting

In onderstaande toelichting zijn de belangrijkste afwijkingen tussen de nieuwe meerjarenramingen 2015-2018 en de bestaande ramingen op dit product in de stadsbegroting 2014-2017 beschreven. Wel gaat het om wijzigingen in de programmering in de tijd en om nieuwe projecten die in exploitatie zijn genomen. De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op de VGP van december 2013.

Woningbouw

Er zijn geen nieuwe financiële ontwikkelingen.

Stadscentrum

De raming van de parkeergarage Hezelpoort is aangepast, toegevoegd is het project De Bastei.

Waalsprong

De ramingen voor de Landschapszone zijn geactualiseerd. Ook zijn de bedrijventerreinen gefaseerd in de tijd.

Dijkteruglegging

Deze productgroep is bij deze begroting opgenomen na de ondertekening van de realisatieovereenkomst. In opdracht van RWS wordt het project Dijkteruglegging uitgevoerd door gemeente Nijmegen op basis van de realisatieovereenkomst.

Stedelijke ontwikkeling

Er zijn geen financiële ontwikkelingen.

Bedrijvigheid

De programmering van de Nieuwe Dukenburgseweg/Compaq is naar achteren geschoven, gelet op de marktomstandigheden. De ramingen van het project Knoop Winkelsteeg (NS station Goffert en Novio Tech Campus) zijn aangepast.

Herstructurering

De ramingen van de projecten Kaaplandstraat en Malvert Maisonettes zijn toegevoegd.

Maatschappelijk vastgoed

De ramingen van het project Onderwijshuisvesting zijn aangepast.

Koers West

De programmering van de uitgaven en de ontvangsten voor de Stadsbrug en Waalfront zijn bijgesteld.

De mutaties op de saldireserve en de voorzieningen voor tekorten op planexploitaties worden meegenomen op het product Instrumenten Grondbeleid. Tevens worden hier de kapitaallasten en beheer strategische gronden verantwoord.