Wonen

Maatschappelijk effect

Het programma Wonen draagt bij aan een aantrekkelijke woonstad. Goed wonen is een cruciale voorwaarde voor leefbare en vitale buurten en wijken. Daarnaast draagt een goed woonklimaat bij aan de economische aantrekkelijkheid van de stad. Nijmegen zal de komende jaren groeien. De woningbouwopgave die daar mee samenhangt vullen we in. En de herstructurering van slechte delen van de voorraad verbetert kwaliteit en leefbaarheid van wijken. Betaalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt. Hier ligt ook de koppeling met verduurzaming van de woningvoorraad. Want lagere energielasten leiden tot lagere woonlasten. We willen een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren met een mix van centrumstedelijke- en stadsbuurtmilieus en meer groenstedelijke woonmilieus. Met nadruk op goedkope en middeldure woningen, vanwege de grote vraag hiernaar. Prioriteit ligt bij Waalsprong en Waalfront. Ontwikkelingen in de bestaande stad toetsen we kritisch op hun toegevoegde waarde.

Als antwoord op de vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg willen we een inhaalslag op het terrein van woningen met zorg. Hier ligt bij de uitvoering prioriteit bij het Centrum, Lindenholt, Midden en Nijmegen Oost en Noord. Als studentenstad is goede en voldoende studentenhuisvesting van belang. Ook starters op de woningmarkt willen we graag in de stad houden. Om Nijmegen aantrekkelijk te houden voor deze groepen bouwen we ook voor hen. We leveren de komende periode bijna 1.000 eenheden voor studenten op. Ook zorgen we er voor dat kamerbewoning niet voor ontoelaatbare overlast zorgt. En tot 2018 werken we aan realisatie van 1.000 woningen voor starters.

Wat Doen We

  • We sturen op realisatie van het woningbouwprogramma door het maken van afspraken met bouwende partijen.
  • We volgen de planning en voorgang van projecten, en monitoren de afstemming van de productie op de vraag naar woningen.
  • We stimuleren de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, zetten daarvoor gericht financiële middelen in (zie ook programma Duurzaamheid), en maken afspraken met corporaties over het versneld naar label B brengen van hun voorraad..
  • We werken het Planningskader Wonen met Zorg verder uit, met prioriteit voor de hiervoor genoemde 4 gebieden. Samen met het programma Zorg & Welzijn geven we inhoud aan onze regierol via bestuurlijk overleg met onze partners in wonen en zorg. Met de woningcorporaties maken we afspraken over het opplussen van woningen en de realisatie van nieuwe woningen met zorg.
  • We verstrekken startersleningen. Koopstarters krijgen zo meer kans en het bevordert de doorstroming.

Indicatoren

IndicatorenRealisatie 2013Doel 20142015201620172018
Aantal woningen nieuwbouw 1000700900100010001000
Aantal woningen bestaande stad619380480125100300
Aantal woningen Waalsprong 381320420600600600
Toevoeging goedkope huurwoningen488400350600600600
Toevoeging goedkope koopwoningen 543015000
Sloop157550505050
Aantal eenheden voor studenten 0500450000
Aantal woningen met zorg13075180150150150
Woningen naar starters46%>40%>46%>46%>46%>46%
Woningen naar hh met inkomen < 3400087%>90%>90%>90%>90%>90%
Gemiddelde slagkans12%>12%>12%>12%>12%>12%

Wat gaan we anders doen

Bedragen * € 1.000,-2015201620172018
huurteams40404040
Totaal 40404040

We maken afspraken met bouwende partijen om de woningproductie in de Waalsprong te versnellen. Van 400 woningen per jaar nu, naar 600 in 2016. We zorgen ervoor dat die versnelling planologisch is gefaciliteerd, en bieden ruimte voor creativiteit en innovatie in de bouw. Als onze partners niet in de woningbehoefte kunnen of willen voorzien, komen we als gemeente zelf in beeld voor realisatie en exploitatie. We onderzoeken of we woningen in de Waalsprong met voorrang aan starters kunnen toewijzen

Ontwikkelingen voor woningbouw in de bestaande stad toetsen we kritisch op de toegevoegde waarde.

In het woningbouwprogramma leggen we meer nadruk op goedkope en middeldure woningen. Met de woningcorporaties maken we nieuwe prestatieafspraken waarin de betaalbaarheid van het wonen een belangrijk punt is. We leggen daarbij een koppeling met de programma's Werk & Inkomen en Duurzaamheid voor een actieplan betaalbaarheid.

We zetten in deze collegeperiode in op realisatie van 1.000 woningen die geschikt zijn voor starters.

Voor studenten realiseren we de komende periode 1.000 eenheden.

Continuering van de huurteams hebben we financieel gegarandeerd. Zij ondersteunen huurders bij ongewenste situaties, zoals een te hoge huur, ook dit komt de betaalbaarheid ten goede.

We herijken het beleid voor kamerverhuur om ontoelaatbare overlast tegen te gaan.

TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

WonenRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Wonen5,91,41,00,90,90,9
Totaal Lasten Programma5,91,41,00,90,90,9
Financiële Baten per product
Wonen4,71,30,30,20,20,2
Totaal Baten Programma4,71,30,30,20,20,2
Totaal programma-1,2-0,1-0,7-0,8-0,8-0,8

Financiële toelichting

Voor de ontwikkeling en uitvoering van het Nijmeegs woonbeleid geven we in 2015 in totaal 1,0 miljoen euro uit. Het verschil in lasten tussen de begrotingsjaren 2014 en 2015 laat zich verklaren door een drietal effecten. In 2014 was er nog sprake van een ISV-bijdrage van 1,0 miljoen euro. Vanaf 2015 zijn er geen ISV-bijdragen meer. In 2015 is er sprake van een hogere doorbelasting van de kosten centrale overhead. Effect 0,2 miljoen euro. Door een lager bedrag aan startersleningen is bij de Voorjaarsnota 2014 de jaarschijf 2014 met 0,4 miljoen euro gecorrigeerd.

Het verschil in baten laat zich volledig verklaren door het wegvallen van de ISV-bijdrage vanaf 2015.