Economie en Werk

Maatschappelijk effect

Het programma Economie en Werk is gericht op duurzame groei en behoud van de werkgelegenheid. Daarnaast willen wij bereiken dat zo veel mogelijk mensen in Nijmegen aan het werk zijn, en dat jongeren zo goed mogelijk kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Wat Doen We

We werken aan het bevorderen van werkgelegenheid en ondersteunen van mensen bij (het vinden van) werk. We zien dat we deze doelstelling alleen kunnen bereiken door intensief samen te werken met het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en andere gemeenten en regio’s. Het versterken van deze samenwerking is één van de belangrijkste prioriteiten in de komende jaren binnen het programma Economie en Werk. Het programma Economie en Werk levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de speerpunten binnen het thema “Stad die werkt en leert”: samen met het bedrijfsleven, regiogemeenten en onderwijsinstellingen maken we een Plan voor de arbeid en voeren we de Economische Innovatie Agenda 2020 uit. Tevens levert het programma een belangrijke bijdrage aan het thema "Bruisende Binnenstad", zoals het uitvoeren van het Economisch Offensief Binnenstad.

Een optimale lokale economische structuur

We werken aan een optimale lokale economische structuur, waarbij we zowel de werkgelegenheid duurzaam vergroten, als bestaande werkgelegenheid koesteren en behouden. We werken aan de verbetering en optimalisering van het vestigingsklimaat. We zorgen ervoor dat onze basis op orde is: voldoende aanbod en kwaliteit van werklocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties, binnenstad en winkellocaties), een goede bereikbaarheid en infrastructuur, een adequaat opgeleid en beschikbaar arbeidsaanbod en een goed relatienetwerk. We meten onze inspanningen tweejaarlijks met de monitor Vestigingsklimaat en willen de positieve waardering voor het ondernemingsklimaat en de bedrijfsomgeving vasthouden.

We stimuleren de sterke clusters Health, Semiconductors, Energie en Milieutechnologie, de onderlinge crossovers en (innovatief) ondernemerschap. Maar ook andere sectoren, zoals de logistieke dienstverlening en de maakindustrie krijgen onze aandacht.

We geven prioriteit aan gerichte acquisitie (hierbij ligt de nadruk op de focus die is aangebracht in de Economische Innovatie Agenda) en intensief relatiebeheer om vroegtijdig signalen te krijgen van het gevestigde bedrijfsleven om zodoende uitbreiding van nieuwe bedrijvigheid te faciliteren en werkgelegenheidsverlies te voorkomen. Via het Bedrijvenloket/Bureau Zelfstandigen adviseren en ondersteunen wij ondernemers en mensen die een bedrijf willen starten en ondernemers die in financiële problemen dreigen te komen. 'Ik Start Smart' ondersteunt startende ondernemers met een individueel maatwerkbegeleidingstraject om daarmee de slaagkans als ondernemer te verbeteren. Het project richt zich op kansrijke (pré-)starters én ondernemers die tot vijf jaar actief zijn met hun onderneming. Wij stellen de deelname aan Ik Start Smart open voor ondernemers in alle sectoren
We zetten het Ondernemersfonds in samenwerking met de ondernemers in als instrument dat creativiteit en innovatie onder ondernemers stimuleert. We maken de toegang tot het fonds gemakkelijker zodat ook ZZP-ers en kleine samenwerkingsverbanden de kans krijgen een aanvraag te doen.

We werken aan het verder realiseren van Novio Tech Campus Nijmegen: het intensiever acquireren van bedrijven voor NTC, het maken van het Business Development Plan, het opzetten van parkmanagement, het vullen van vrijkomende fabrieken van NXP (o.a. gebouw 2), het afronden van het bestemmingsplan en het intensiveren van de samenwerking met o.a. Radboud Universiteit, Radboud Universitair Medisch Centrum, HAN.

We geven prioriteit aan het in de markt zetten van onze bestaande bedrijvenlokaties en promoten onze bedrijventerreinen en werklocaties bij marktpartijen o.a. via Gemeentkavel.nl en diverse andere promotie- en marketingactiviteiten en werken nauw samen met Oost NV en de Netherlands Foreign Investment Agency om de onderscheidende kwaliteiten van onze stad over het voetlicht te brengen bij potentiële vestigers.

We hebben ons bedrijventerreinenbeleid begin 2014 geactualiseerd. De resultaten hebben we vertaald in de uitgifteprogrammering en segmentering van onze uitgeefbare werklocaties. We blijven onze uitgifte van bedrijventerreinen in IBIS (het monitoringsysteem van de Provincie Gelderland) monitoren, zodat we tijdig kunnen bijsturen. Tevens leveren we zo jaarlijks een bijdrage aan de voortgangsrapportages van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen en de tweejaarlijkse aanpassing hiervan.

Het ambitiedocument voor een kleiner de Grift met een duurzaam logistiek profiel vertalen we in een bestemmingsplan waarmee we de komst van duurzame logistieke bedrijven naar de Grift mogelijk maken.

We werken samen met de Provincie Gelderland en GDF SUEZ aan de herontwikkeling van het GDF SUEZ terrein tot een locatie voor diverse duurzame energieprojecten en vestiging van bedrijven in de Energie en Milieutechnologie.

Vraag en aanbod van kantoren is niet in evenwicht. Om vraag en aanbod van kantoren goed op elkaar af te stemmen, geen overaanbod te creëren en leegstand terug te dringen gebruiken we ons netwerk van bedrijven en vastgoedpartijen. We voeren een Quick scan van de kantorenmarkt uit en bekijken op basis van de uitkomsten of beleidsmatige aanpassingen gewenst zijn.

We voeren het Economisch Offensief Binnenstad Nijmegen verder uit. Thema’s zijn onder andere: aanpak leegstand, investeringsregeling, verbetering vestigingsklimaat, promotie en marketing, versterking van het organiserend vermogen en monitoring van de binnenstad wat betreft vitaliteit en weerbaarheid (zie thema “Bruisende Binnenstad”).

We willen dat het aantal toeristische bezoekers, het aantal cruisevaartpassagiers en het aantal hotelovernachtingen toeneemt. Samen met Regiomarketing KAN investeren we in de toeristische promotie en marketing van het Rijk van Nijmegen. De verdere ontwikkeling en realisatie van het Valkhofkwartier en de verbeteringen op de Oostelijke Waalkade zijn een impuls voor het aantrekken van meer toeristen. Komende periode buigen we ons over de inrichtingsmogelijkheden voor de Lindenberghaven. We analyseren opnieuw vraag en aanbod op de Nijmeegse hotelmarkt en bekijken of er aanleiding is om het beleid te herzien.

We actualiseren de detailhandelstructuurvisie en realiseren een nieuwe totaalvisie op de winkelontwikkelingen in de stad. We stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum Meijhorst in Dukenburg. We stemmen plannen voor grootschalige en perifere detailhandel in de stadsregio regionaal af via het Intergemeentelijk Overlegorgaan Detailhandel en in het Regionaal Programma Detailhandel.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Werkzoekenden die niet op eigen kracht werk kunnen vinden, worden ondersteund door inzet vanuit het programma Economie en Werk. De uitvoering van deze taken ligt vanaf 2015 bij het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Dit Werkbedrijf voert een belangrijk deel van de nieuwe Participatiewet uit. De hoofddoelstellingen zijn: het ophalen en invullen van vacatures en leerwerkplekken, het zoveel mogelijk kandidaten begeleiden naar werk of leerwerkplek en kandidaten met verminderde loonwaarde tijdelijk, dan wel structureel ondersteuning bieden op de werkplek.

Hiervoor voert het Werkbedrijf in samenwerking met ons onder andere de volgende activiteiten uit:

 • Actieve bedrijfsdienstverlening via het Werkbedrijf, waarbij we zoeken naar kansen om mensen naar werk te begeleiden of stage- en leerwerkplekken open te stellen.
 • Social Return inzetten om werk voor werkzoekenden beschikbaar te maken. Hierbij is niet alleen het Werkbedrijf maar ook de inzet van de gemeentelijke organisatie van groot belang, omdat bij contracten met derden een Social Return component moet worden opgenomen.
 • Inzet van loonkostensubsidie, niet alleen conform de bepalingen daarover in de Participatiewet, maar voor een bredere doelgroep.
 • Bijdragen aan de uitvoering van het Sociaal Akkoord, met name met betrekking tot de garantiebanen, die binnen het bedrijfsleven en de overheid gerealiseerd dienen te worden ten behoeve van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet.
 • Jeugdwerkloosheid aanpakken, met onderwijs en werkgevers. Het regionaal jongerenloket en instrumenten zoals de startersbeurs en startersbanen worden ingezet door het Werkbedrijf.

Naast deze activiteiten wordt ook de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) onderdeel van het Werkbedrijf. Breed en onderdelen van de gemeentelijke afdelingen Werk gaan samen het Werkbedrijf vormen. Er vindt dus ook een integratie plaats van de Wsw in het Werkbedrijf. Hoe we dit precies zullen vormgeven, wordt in 2015 verder uitgewerkt.

De hoofddoelen van het Werkbedrijf zijn:

 • Ophalen van zoveel mogelijk vacatures en werkplekken en de invulling daarvan.
 • Zoveel mogelijk kandidaten begeleiden naar werk of een passende (leer)werkplek.
 • Kandidaten met verminderde loonwaarde ondersteuning bieden op de werkplek.

Deze hoofddoelstellingen zijn in de begroting van het Werkbedrijf nader uitgewerkt en zullen in het transitiejaar 2015 nog verder worden uitgewerkt.

We blijven in 2015, door middel van een beleidskader en een dienstverleningsovereenkomst met het Werkbedrijf, bepalen aan welke doelgroepen we prioriteit geven. Het Werkbedrijf is echter verantwoordelijk voor de concrete uitwerking, inzet en monitoring van het effect van de instrumenten.

Indicatoren

IndicatorenRealisatie 2013Prognose20142015201620172018
1 Indicatoren economische structuur en
vestigingsklimaat
1.1 Ontwikkeling Werkgelegenheid (aantal banen)196.96096.82597.497pmpmpm
1.2 Waardering ondernemersklimaat6,66,86,86,8pmpm
1.3 Waardering directe bedrijfsomgeving7,07,27,2pmpmpm
1.4 leegstand kantoren13,8%9,2%↓13,8%pmpmpm
1.5 Aantal banen binnen de clusters Health, EMT en
Semiconductors
30.567pmvolgtpmpmpm
1.6 Aantal hotelovernachtingen149.938149.643150.000pmpmpm
2. Indicatoren Werk
2.1 Werkloosheid212513%13%pmpmpm
2.3 Aantal kandidaten (uit bijstand) naar werk550600600pmpmpm
2.4 Aantal kandidaten aan het werk met LKS3--pmpmpmpm
 1. Ontwikkeling werkgelegenheid: deze indicator schetst de ontwikkeling van het aantal banen in Nijmegen. Medio 2014 is er nog steeds sprake van lichte krimp. Vanaf 2015 verwachten we weer een beperkte groei. We gaan er alles aan doen om bestaande arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken.
 2. Werkloosheid: deze indicator drukt het aantal WW en WWB-uitkeringen uit in een percentage van de Nijmeegse beroepsbevolking.
 3. Het aantal kandidaten aan het werk met een loonkostensubsidie is op het moment van het opstellen van de Stadsbegroting nog niet te ramen. De ambitie stelt de Raad in de strategische nota over Re-integratie en Werk vast. We streven ernaar deze nota in het najaar aan uw raad aan te bieden.

Wat gaan we anders doen

Bedragen * € 1.000,-2015201620172018
Innovatie agenda250250250250
Totaal 250250250250

We investeren in samenhangend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid als randvoorwaarde voor groei en innovatie. Dit doen we samen met ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen en andere overheden. We trekken hiervoor € 250.000 per jaar structureel extra uit. Uitgangspunt is dat ook onze partners op projectbasis financieel participeren.

TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

Economie en WerkRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Economie3,63,95,04,74,74,7
Werk54,547,947,846,145,845,8
Totaal Lasten Programma58,251,852,750,850,550,5
Financiële Baten per product
Economie1,92,42,22,12,12,1
Werk47,242,140,940,240,240,2
Totaal Baten Programma49,144,543,142,342,342,3
Totaal programma-9,1-7,3-9,6-8,5-8,2-8,2

Financiële toelichting

Economie

Vanaf 2015 zijn de producten Werklocaties en Stimulering bedrijvigheid in de nieuwe programmastructuur van Economie & Werk samengevoegd onder het product Economie. Dit product omvat het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de stad. Voor het product Economie hebben wij in 2015 een bedrag van € 5,0 miljoen nodig om de doelstellingen, te weten het stimuleren van werkgelegenheid en de zorg voor een goed vestigingsklimaat, te realiseren. Een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat wordt bepaald door de fysieke bedrijfsomgeving. Hier besteden we € 1,9 miljoen (39%) van het beschikbare budget aan. Ook stimuleren we bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid door het verbeteren van de niet fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven in Nijmegen. Hier besteden we € 3,0 miljoen (61%) van het beschikbare budget aan.

Het begrotingssaldo van het product Economie stijgt met € 1,3 miljoen van € 1,5 miljoen in 2014 naar € 2,8 miljoen in 2015. Dit heeft voornamelijk te maken met begrotingseffecten (kapitaalslasten) van de gereed gekomen investering in de Damwand. Vanaf 2016 is in meerjarig perspectief geen sprake van substantiële ontwikkelingen in het begrotingssaldo.

Werk

Het product Werk bestaat vanaf de Stadsbegroting 2015-2018 uit de voormalige Producten Werk en Inburgering. De gemeente ontvangt vanaf 2014 geen inburgeringsmiddelen meer van het Rijk; op lokaal niveau worden vanaf 2014 alleen nog de lopende trajecten begeleid. Voor deze afwikkeling van de bestaande trajecten zijn de betreffende deelproducten Inburgering in de Stadsbegroting 2015-2018 opgenomen in het product Werk.

Voor de realisatie van de re-integratiedoelstellingen, de uitvoering van de Wet sociale Werkvoorziening en de afwikkeling van de lopende inburgeringstrajecten begroten we in de primitieve begroting 2015 van het product Werk voor € 47,8 mln aan lasten. Deze lasten worden voor € 40,9 mln afgedekt uit de geraamde baten/externe middelen (Wet Sociale Werkvoorziening, Participatiewetmiddelen, provinciale middelen RSP2 en overige externe projectsubsidies) en voor € 6,9 mln aan gemeentelijke middelen.