Bestuur en Middelen

Maatschappelijk effect

Wij dragen met dit programma bij aan het op een kwalitatief goede wijze besturen van de gemeente en geven kaders voor de gemeentelijke financiële huishouding en de gemeentelijke organisatie.

De gemeentelijke financiën verdienen aller aandacht. We willen bereiken dat voor de burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld en personeel.

Door het heffen van gemeentelijke belastingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. We doen dat op een zorgvuldige manier, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons belastingbeleid.

In het kader van goed bestuur, willen we onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken.

We bevorderen verder dat onze inspanningen op het vlak van externe betrekkingen meerwaarde opleveren voor andere gemeentelijke programma's en voor maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers. We willen een grotere betrokkenheid van Europa, Rijk en Provincie bij Nijmeegse plannen en ontwikkelingen, met als resultaat inhoudelijke en financiële steun.

Wat Doen We

Het programma Bestuur en Middelen is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande begrotingen. Het programma omvat vanaf 2015 een zestal producten, te weten: Algemene baten en lasten, Belastingen, Bestuur en ondersteuning, Externe betrekkingen, Kaderstelling en tot slot Organisatie.

1) Algemene baten en lasten

We zorgen dat de algemene, grote geldstromen goed verlopen. We zien toe op de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. We analyseren en duiden de ontwikkelingen in deze uitkering en vertalen die naar het gemeentelijk beleid.

We financieren onze gemeentelijke activiteiten met eigen middelen en externe middelen. De rentekosten en de doorberekende renteopbrengsten resulteren per saldo in een financieringsresultaat. We zorgen voor een passend en behoedzaam financieringsbeleid, zoals omschreven in de paragraaf Financiering. Naast de eigen financieringsbehoefte, verzorgen we financiering van instellingen waarvan de activiteiten worden gerekend tot de publieke taak van de gemeente. We beheersen de risico's die met deze transacties zijn verbonden en voldoen aan de wet- en regelgeving. We sluiten geen risicovolle financiële producten af.

We hebben voortdurend zicht op onze financieringsbehoefte. Voor rekenrentes voor reserves en voorzieningen, voor investeringen en voor aan te trekken leningen, hanteren we vaste uitgangspunten zoals in de paragraaf Financiering van de Stadsbegroting omschreven. Jaarlijks in de Perspectiefnota kijken we of er aanleiding is deze rentes bij te stellen.

2) Belastingen

De bevoegdheid tot invoeren etc. van gemeentelijke heffingen (belastingen en rechten) berust bij de gemeenteraad. We heffen in onze gemeente de belastingen en rechten zoals opgesomd in de paragraaf Lokale heffingen van deze Stadsbegroting. De tarieven stelt de Raad jaarlijks vast voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Voor ons belastingbeleid volgen we de lokale ontwikkelingen, zoals vastgelegd in het coalitie-akkoord 2014-2018 en de Perspectiefbrief 2015.

3) Bestuur en ondersteuning

Wij dragen bij aan het op een kwalitatief goede wijze besturen van onze gemeente. We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad en effecten van beleid, met als doel een betere beleidsprogrammering, beleidsuitvoering en gemeentelijke dienstverlening. Onderzoek en Statistiek voorziet alle programma’s in de stadsbegroting van deze informatie en kennis.

We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht. We dragen zorg voor de afhandeling van bezwaren en klachten.

We bevorderen een algemene communicatiestrategie en voeren deze uit. In een samenleving waar communicatie van iedereen is, is het daarbij van belang dat de hele organisatie meer communicatief wordt. We maken het gemeentelijke beleid openbaar en lichten dat waar nodig toe. We informeren iedereen helder en tijdig. En hebben oog voor het opkomend belang van de social media.

4) Externe betrekkingen

Wij zetten ons in om de positie van Nijmegen in het regionale, nationale en internationale krachtenveld te versterken. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen van Europa, Rijk en Provincie.

Het gaat om de Europese structuurfondsen, nationale en provinciale subsidiecontracten en projectsubsidies voor onze stedelijke ontwikkeling. Die middelen vormen een noodzakelijke bijdrage aan het realiseren van onze beleidsdoelen en gemeentelijke projecten. Om middelen binnen te halen nemen we initiatieven op het vlak van externe oriëntatie, subsidieacquisitie, gerichte lobby, public affairs en stedenbanden. We participeren actief in netwerken en onderhouden intensieve contacten met bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties om de noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen.

5) Kaderstelling

We zien erop toe dat de financiële functie binnen de gemeentelijke organisatie professioneel en gedegen

kan werken, dat de financiële kaders en spelregels duidelijk zijn en dat onze financiële huishouding op orde is.

We zorgen dat de onafhankelijke Stadscontrol goed kan functioneren en dat de -nieuwe- accountant (na aanbesteding) zijn aangescherpte rol goed kan oppakken.

6) Organisatie

We blijven werken aan een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers.

Verder zorgen we voor kwalitatief goed toegerust personeel, dat kostenbewust en samenwerkingsgericht handelt, in een goede werkomgeving en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

We beseffen ook dat het belangrijk is het fundament op orde te hebben. Dit betekent blijven werken aan goed leiderschap, verbeteren van onze gesprekscyclus en het verder aanpassen van ons functiegebouw. Ook blijven we inzetten op mobiliteit, waarbij we in- door- en uitstroom zullen stimuleren. Daarmee zorgen we dat onze medewerkers kunnen blijven aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt en de veranderende rol als overheid. Tegelijk hopen we hiermee te bereiken dat medewerkers langer kunnen blijven werken en uitdagend en inspirerend werk houden.

Indicatoren

IndicatorenRealisatie 2013Doel 20142015201620172018
Personeel: doorstroom4,6%6%7%7%7%7%
Ziekteverzuim4,6%4,4%4,0%4,0%4,0%4,0%
Rapportcijfer medewerkerstevredenheid7,67,07,07,07,07,0

Wat gaan we anders doen

Bedragen * € 1.000,-2015201620172018
Stoppen structurele voeding saldireserve-1.000-1.424-1.438-1.438
verminderen subsidie stedenbanden-20-40-60-80
verruiming investeringsruimte500500
Heffingen - voordeel kwijtschelding en leegstand-200-566-933-1.100
Totaal -1.220-2.030-1.931-2.118

We hebben de ontwikkeling van het weerstandsvermogen nader bekeken en zien mogelijkheden om voorgenomen bijdragen uit te stellen. Daarnaast hebben we actuele ontwikkelingen meegenomen en treffen we twee noodzakelijke voorzieningen. Al deze ontwikkelingen maken dat wij ook met een lagere structurele voeding uit de begroting in deze bestuursperiode op de verhouding 1:1 komen (weerstandsvermogen t.o.v. risicoprofiel). We zetten daarom een deel van de structurele voeding in om ruimte te geven aan onze ambities. Deze ruimte loopt op van € 1 miljoen in 2015 naar € 1,4 miljoen structureel.

We schaffen de subsidie aan de stedenbanden stapsgewijs af, en boeken daarvoor een bezuiniging in, oplopend naar structureel € 80.000.

We gaan de beschikbare investeringsruimte vanaf 2017 met € 5,0 miljoen verhogen om te voldoen aan onze investeringsambities. Dit doen we door vanaf 2017 structureel € 0,5 miljoen toe te voegen aan de kapitaallasten.

We schaffen de afvalstoffenheffing af, daardoor is er geen noodzaak meer om een budget voor kwijtschelding

op te nemen. Hiermee besparen we uiteindelijk € 600.000.

We verschuiven in deze coalitieperiode geleidelijk het gebruikersdeel van de OZB voor bedrijfspanden van huurder naar eigenaar. Dit realiseren we in drie jaar met ingang van 2016. We realiseren hiermee een structurele meeropbrengst van € 500.000 per jaar.

TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

Bestuur en MiddelenRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Algemene baten en lasten50,237,638,740,237,236,8
Belastingen3,32,32,32,22,22,2
Bestuur & Ondersteuning11,614,214,013,613,213,2
Externe betrekkingen1,51,31,00,90,80,8
Kaderstelling3,33,63,23,03,02,9
Organisatie5,32,92,52,72,82,8
Totaal Lasten Programma75,161,961,862,559,258,7
Financiële Baten per product
Algemene baten en lasten269,4253,4349,7344,4340,3334,2
Belastingen63,865,670,373,877,478,7
Bestuur & Ondersteuning0,00,00,10,10,10,1
Externe betrekkingen0,20,00,00,00,00,0
Organisatie0,20,00,00,00,00,0
Totaal Baten Programma333,6319,0420,1418,4417,8413,0
Totaal programma258,5257,1358,3355,9358,6354,3

Financiële toelichting

Met ingang van 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein. In de meicirculaire van het Gemeentefonds is voor de uitvoering voor het jaar 2015 € 110 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag, als onderdeel van de uitkering Gemeentefonds, is opgenomen onder "Algemene lasten en baten". De verwachting is dat eind van dit jaar de budgetten voor 2016 en verder bekend worden. In de ramingen vanaf 2016 houden we voorshands rekening met een voorlopig budget. We ramen op deze plek alleen de inkomsten; de uitgaven voor de 3 D's zijn geraamd in het betrokken programma.

In 2015 blijven de lasten ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk.

De baten in 2015 stijgen ten opzichte van 2014 met € 101,1 miljoen. De verklaring hiervoor is als volgt.

  • Voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet ontvangen wij € 110 miljoen.
  • De belastingen stijgen met € 4,7 miljoen. Een drietal effecten treedt op. Enerzijds de overheveling van de afvalstoffenreiniging naar de OZB  van € 2,4 miljoen. Verder zijn de belastingen geïndexeerd met € 1,5 miljoen en tot slot een stijging als gevolg van een begrote groei van de belastingcapaciteit (areaal) met € 0,8 miljoen.
  • De inkomsten van het gemeentefonds zijn € 14,3 miljoen lager o.a. door de daling van de uitkeringsfactor.

De baten laten vanaf 2016 een daling zien. Voornaamste oorzaak vormt de doorrekening van de uitkering Gemeentefonds op basis van de meicirculaire (-5, -4 en -6).

Daarnaast nemen de belastingen vanaf 2016 toe met € 3,5 miljoen naar uiteindelijk € 8,4 miljoen in 2018 als gevolg van de uitwerking van de keuzes die gemaakt zijn in het coalitieakkoord.