Overzicht subsidies

bedragen * € 1 .000,- 2014 noot  2015 2016 2017 2018
Bestuur en Middelen 78   54 34 14 -6
Externe betrekkingen 73   54 34 14 -6
Organisatie 5          
             
Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie 18.291   18.440 18.179 18.212 18.212
Citymarketing en evenementen 514   522 522 522 522
Culturele ketens 12.323 1 12.549 12.455 12.455 12.455
Cultuureducatie en amteurkunst 4.217   4.197 4.080 4.120 4.120
Cultuurhistorie 150   0      
Talent en kwaliteit 1.088   1.172 1.122 1.115 1.115
             
Duurzaamheid 1.885   546 546 546 546
Groen, natuur en woonomgeving 344   334 334 334 334
Geluid, lucht en Bodem 352 2 212 212 212 212
Klimaat & Energie 1.189 2 0      
             
Economie en Werk 1.141   564 564 564 564
Economie 733 3 542 542 542 542
Werk 409 4 22 22 22 22
             
Inkomen & Armoedebestrijding 1.513   1.340 1.340 1.340 1.340
Armoedebestrijding 1.513 5 1.340 1.340 1.340 1.340
             
Onderwijs 10.696   7.476 7.178 7.178 7.178
Stimuleren ontwikkelingskansen 9.783 6 6.676 6.377 6.377 6.377
Zorgplicht onderwijshuisvesting 0   0      
Bestrijden voortijdig schoolverlaten 914 7 801 801 801 801
             
Sport en Accommodaties 2.357   2.637 2.627 2.627 2.627
Maatschappelijk vastgoed 0   0 0    
Sport 322   288 288 327 327
Sportaccommodaties 2.035 8 2.349 2.339 2.301 2.301
Wijkaccommodaties 0   0 0    
             
Stedelijke ontwikkeling     15 15 15 15
Ruimtelijke inrichting     15 15 15 15
             
Wijkontwikkeling 552   545 545 545 545
Speelvoorzieningen 7   7 7 7 7
Wijkaanpak 544   538 538 538 538
             
Wonen 150   43 43 43 43
Wonen 150 9 43 43 43 43
             
Zorg en Welzijn 31.651   31.320 29.968 29.991 29.991
Diversiteit 1.249   1.226 1.248 1.248 1.248
Individuele voorzieningen WMO 0   0 0    
Jeugd 4.404   4.377 3.810 3.810 3.810
Maatschappelijke opvang 14.046 10 14.475 13.764 13.844 13.844
Publieke Gezondheid 524   517 517 540 540
Welzijn 11.429 11 10.725 10.629 10.549 10.549
Eindtotaal 68.314   62.980 61.038 61.075 61.055

Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2015 – 2018

Dit overzicht subsidies heeft als doel een totaalbeeld te schetsen van de subsidiebudgetten die de gemeente Nijmegen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt naar programma en product.

In dit overzicht zijn de volgende aspecten verwerkt/opgenomen:

 • subsidies die de gemeente ontvangt van rijk en/of provincie die de gemeente op haar
 • beurt aan derden verstrekt zijn in het overzicht opgenomen
 • subsidies die voldoen aan de definities uit de ASV/NKS en de Awb
 • het is een organisatiebreed overzicht met alle beschikbare subsidiebudgetten, die

meerjarig zijn opgenomen en ingedeeld zijn per programma/product. Deze subsidiebudgetten zijn begroot op een zestal specifieke subsidiekostensoorten Over de besteding van de budgetten wordt besloten middels individuele of collectieve collegebesluiten. De Raad beslist over de grote meerjarige budgetsubsidies die zijn opgenomen in bijlage 1 van de NKS. Ook zijn er subsidies waarvoor de besluitvorming aan een portefeuillehouder is gemandateerd; deze volgen een separaat traject als logische consequentie van de beleidsregel van waaruit het voorstel wordt gedaan.

Toelichting verschillen begrotingsjaar 2015 t.o.v. 2014:

Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren2014 t/m 2018. Tussen de begrotingsjaren 2015 en 2014 zijn substantiële verschillen

zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit

Collegeā€ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.

Verschil begrotingsjaar 2015 t.o.v. begrotingsjaar 2014:

Het totale subsidiebudget 2015 bedraagt € 62.980.444. Het totale subsidiebudget 2014 bedraagt € 68.314.154. Het subsidiebudget 2015 is daarmee € 5.333.710 lager dan in 2014. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 zijn hieronder weergegeven:

De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een

nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.

 1. kunst- en cultuurvisie 2012-2016
 2. afloop Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
 3. vermindering bijdrage ondernemersfonds
 4. bestedingsplan Wwb
 5. moties “herstel perspectief kinderen” en “geen stapeling voor mensen met lage inkomens”
 6. inzet middelen G33 bestuursakkoord
 7. VSV/ESV middelen
 8. a-structurele invulling bezuinigingstaakstelling zwembaden
 9. afloop subsidieregeling Wonen boven winkels ivm afloop ISV-gelden
 10. Iriszorg Sancta Maria en medische heroïnebehandeling
 11. AWBZ pakketmaatregel