Sport en Accommodaties

Maatschappelijk effect

Het programma Sport en Accommodaties gaat over de fysieke maatschappelijke voorzieningen wijkaccommodaties, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed in Nijmegen en over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. Wij sluiten daarbij aan op belangrijke thema’s uit het coalitieakkoord, zoals de wijkgerichte benadering in een Zorgzame stad, Nijmegen als aantrekkelijke woon- en groeistad, Nijmegen als energie-neutrale, duurzame stad en Nijmegen als veilige en leefbare stad. Deze thema’s worden toegepast in onze dagelijkse praktijk van het effectief en klantvriendelijk beheren van wijk- en sportaccommodaties en het overig maatschappelijk vastgoed. Een zo efficiënt mogelijke benutting, instandhouding en spreiding van al deze gemeentelijke voorzieningen, in samenspraak met de beleidsprogramma’s, is daarbij uitgangspunt.

We willen dat alle Nijmegenaren elkaar in de eigen wijk kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten. Het programma Sport en Accommodaties realiseert daartoe de beschikbaarheid van aansprekende wijk- en sportvoorzieningen, die breed toegankelijk zijn, veilig en voldoende onderhouden.

We stimuleren de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen. Het sportbeleid is in steeds sterkere mate gericht op sport en bewegen als middel in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van bewegen. Met onze inzet willen we bereiken dat:

 • Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten
 • de gezondheid en het welzijn van inwoners behouden en verbeteren door het bevorderen van sport en bewegen
 • sportverenigingen in Nijmegen van goed niveau zijn
 • er een kwalitatief goed aanbod van sportaccommodaties is en een openbare ruimte die uitnodigt om te gaan sporten en bewegen
 • sportieve talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen in Nijmegen.

Het stimuleren van ontmoeting in wijkaccommodaties biedt een basis tot versterking van de sociale cohesie in de wijk. Daarnaast kan deelname aan de activiteiten wijkbewoners uitnodigen actiever in de wijk te zijn. Jongeren worden betrokken en geactiveerd op eigen locaties en met gerichte activiteiten.

Het maatschappelijk vastgoed wordt op basis van door de Raad vastgestelde thema’s ingezet voor de realisatie van maatschappelijke doelen vanuit de programma’s Wijkontwikkeling, Citymarketing, Cultuur en cultuurhistorie, Zorg en Welzijn, Onderwijs, Duurzaamheid, Mobiliteit, Grondbeleid, Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid en Sport en Accommodaties.

Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities. Dat kan zijn door ruimte te bieden aan doelgroepen van al deze programma’s, het faciliteren van sporten in de sportaccommodaties en de mogelijkheid tot ontmoeting bieden in de wijkaccommodaties. Het stimuleren van sport hoort daar ook bij.

Met het in stand houden van historische en culturele objecten en panden ondersteunt Sport en Accommodaties Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie. De onderwijspanden die niet aan schoolbesturen zijn overgedragen worden onderhouden conform de doelen van Onderwijs. Door parkeermogelijkheden te bieden, levert het maatschappelijk vastgoed een bijdrage aan het programma Mobiliteit. Namens de programma’s Grondbeleid en Stedelijke ontwikkeling is er de zorg voor (tijdelijk) beheer van terreinen en panden.

Leidend in alle ontwikkeling van gebouwen, onderhoud en renovatie is een integrale benadering van de gehele levensduurkosten van een gebouw. Daarmee is ook de duurzaamheidsambitie verankerd in het programma.

Wat Doen We

Het programma Sport en Accommodaties combineert een effectief en klantvriendelijk beheer met een zo efficiënt mogelijke benutting, spreiding en instandhouding van al het gemeentelijk vastgoed, inclusief gemeentelijke sportaccommodaties. Wij zorgen - fasegewijs - voor duurzame gebouwen. Ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties ligt onze focus niet op het uitbreiden van het areaal aan accommodaties, maar het op orde houden van de kwaliteit van de binnen- en buitensportaccommodaties.

We wegen efficiency en effectiviteit van beheer af tegen maatschappelijke overwegingen en wensen en staan daarmee, met een faciliterende en accommoderende functie, ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s. Dit varieert van enkel huurbaas van een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereniging en de Schouwburg) tot en met volledige exploitatie en beheer van wijkcentra, sportaccommodaties en Voorzieningenharten.

Maatschappelijk vastgoed

In het komende jaar staat afronding van de renovatie van de Stevenstoren op het programma, vindt verdere uitwerking van de ideeën rondom de Skaeve huse plaats en wordt er een noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers gerealiseerd.

Daarnaast puntsgewijs de volgende projecten:

 • Nieuwbouw Doornroosje

De bouw van Doornroosje op de voormalige TPG locatie wordt volledig afgerond.

 • De Vereeniging 

In 2014 is de eerste fase van het masterplan verder uitgewerkt. Het tweede deel van de uitvoering vindt in onderlinge afstemming in de zomer van 2015 plaats.  

 • Vasim

Een spoedige realisatie van het Vrijheidsmuseum binnen de randvoorwaarden zoals die door de Raad zijn vastgelegd, is voorgenomen. Medio september 2014 is besluitvorming van de provincie

Gelderland gepland over de provinciale bijdrage. Het College zal snel na het besluit van de provincie een besluit nemen over de gemeentelijke inbreng. De verkenning over de mogelijkheden voor samenwerking tussen het Vrijheidsmuseum en de Cultuurspinnerij in de Vasim vindt plaats evenals een onderzoek naar alternatieve locaties.

 • Besiendershuis

Het College heeft de intentie om het Besiendershuis ook in 2015 te behouden voor een culturele functie. Het Besiendershuis zal zich nog meer openen naar de stad om daarmee uiteenlopende groepen te interesseren voor uiteenlopende culturele uitingen. In het najaar volgt een voorstel voor voortzetting voor de komende jaren.

 • De Bastei

Op 25 juni van dit jaar heeft de Raad het bestemmingsplan Nijmegen Centrum-Binnenstad-3 (Stratemakerstoren) vastgesteld. Hiermee is realisatie van De Bastei, centrum voor natuur- en cultuurhistorie weer dichterbij gekomen. Als er geen bezwaren volgen, kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en als dit niet tot vertraging leidt, kan de bouw in het najaar van dit jaar starten. Dat gebeurt op het terrein naast de Veerpoorttrappen zodat de Stratemakerstoren nog tot eind 2014 open kan blijven.

 • Mariënburgkapel

Vanaf 2015 stelt het College een structurele ondersteuning beschikbaar voor het voortbestaan van het huis. Met deze middelen kan het Huis gebruik blijven maken van de Mariënburgkapel.

 • Kinderboerderij Kobus

Kinderboerderij Kobus wordt gerenoveerd.

Sport en Sportaccommodaties

Algemeen: we geven uitvoering aan het beleidsplan Nijmegen Sportief en Vitaal 2013-2016. Hierin staat het bevorderen van sport en bewegen in Nijmegen centraal. Binnen het sportbeleid richten we ons op Sportstimulering, Verenigingsondersteuning, Topsport en Sportaccommodaties:

 • Sportstimulering is gericht op het stimuleren van de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen. In steeds sterkere mate wordt een beroep op sport en bewegen gedaan in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van lichaamsbeweging.
 • We streven naar sterke sportverenigingen, die belangrijke partners zijn bij het bereiken van onze doelstellingen ten aanzien van sport. We ondersteunen de verenigingen vanuit het programma Sport en Accommodaties
 • Binnen het domein van de topsport richten wij ons op het faciliteren van talentontwikkeling, omdat daarmee bij uitstek de relatie tussen breedte- en topsport gelegd wordt.
 • Ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties ligt onze focus niet op het uitbreiden van het areaal aan accommodaties, maar het op orde houden van de kwaliteit van de binnen- en buitensportaccommodaties. Een goede toegankelijkheid van onze sportaccommodaties is daarbij een essentiële basisvoorwaarde.

Specifiek 2015:

 • Stimuleren aangepast sporten

In 2015 geven we het aangepast sporten in de regio Nijmegen een stimulans. We organiseren de Special Olympics Regionale Spelen (in voorbereiding op de Special Olympics Nationale Spelen in 2016).

We voeren het concept Uniek Sporten in. Uniek Sporten wordt de plek waar vraag een aanbod op het gebied van aangepast sporten samenkomen. In samenwerking met partners vanuit het (speciaal) onderwijs, zorg en overheden willen wij hiermee zoveel mogelijk mensen met een beperking in deze regio aan het sporten krijgen.

We hebben de ambitie om in samenwerking met Olympic Moves, de grootste scholenwedstrijd van Nederland, een scholenwedstrijd aangepast sporten te organiseren.

 • Zwemvaardigheid
  Onze ambitie is dat elk kind de basisschool verlaat met voldoende zwemvaardigheid. Onze focus ligt daarbij op het behalen van Zwemdiploma A. Wij zetten hiervoor een combinatiefunctionaris in en we werken aan een betere benutting van het zwemfonds.
 • Ontwikkelingen met betrekking tot sportaccommodaties
  Ten aanzien van het op orde houden van de kwaliteit en investeringen in sportaccommodaties, pakken wij de volgende zaken in 2015 op:
 • Wij gaan door met de ontwikkeling van Talent Centraal Nijmegen. In 2015 wordt gestart met de bouw.
 • Op grond van het coalitieakkoord is er investeringsbudget beschikbaar voor onderhoud van de zwembaden in het algemeen, en specifiek voor zwembad Dukenburg.
 • De Jan Massinkhal wordt verbouwd om de exploitatie voor zowel sport als evenementen te verhogen.
 • We doen onderzoek naar de mogelijkheden van een herinrichting van Sportpark Staddijk.
 • We ontwikkelen een regeling om investeringen in hockeyvelden mogelijk te maken, zodat de continuïteit van het sportaanbod wordt gegarandeerd.
 • We voeren de geplande renovatie van toplagen van kunstgras voetbalvelden uit.
 • We nemen een besluit over realisatie van een tennishal door Rapiditas.
 • Met NEC overleggen wij verder over mogelijke scenario's om het stadion aan hen te verkopen.
 • We voeren in samenwerking met het Universitair Sportcentrum een haalbaarheidsonderzoek uit naar de realisatie van een watersportaccommodatie bij de locatie Bastion.
 • Wij ondersteunen de zoektocht van Waalhalla naar een nieuwe locatie.
 • We nemen een besluit om finish- en/of startlocatie van de Giro d'Italia 2016 te zijn.
Wijkaccommodaties

Door een wijkgerichte benadering kunnen we mensen meer laten bewegen en sporten. Hierbij staat zelfregie voorop, we richten ons daarbij op mensen die vanuit hun eigen mogelijkheden onvoldoende toegang tot sport en bewegen hebben.

 • Upgrading wijkaccommodaties

Upgrading van de wijkaccommodaties vindt jaarlijks plaats; elk jaar is er een andere aan de beurt. Na de aanloop in 2013, vindt de afronding van de opknapbeurt van het wijkcentrum Dukenburg in 2015 plaats. Hiervoor heeft de gemeenteraad een krediet van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Met name het binnenklimaat en de bruikbaarheid van de verdieping zal worden aangepakt.

 • Aanpassing wijkaccommodaties

Waar nodig worden accommodaties aangepast; in het coalitieakkoord is daarvoor in 2015 € 300.000,- beschikbaar gesteld. Dit is geoormerkt voor aanpassingen aan de gebouwen waar activiteiten in het kader van de WMO ondergebracht worden en voor de toegangsverbetering van De Brack.

 • Voorzieningenhart de Biezantijn (Waterkwartier de Biezen)

Het eerste voorzieningenhart in Nijmegen waar vanuit zorg wordt gefaciliteerd voor de bewoners in de vorm van 30 zorgappartementen, wordt/is in 2014 opgeleverd. Er is een activiteitencommissie opgericht die zich bezighoudt met de programmering 2015 van het voorzieningenhart.

Indicatoren

IndicatorenRealisatie 2013Doel 20142015201620172018
1.1 % basisscholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt72%76%
1.2 % middelbare scholieren dat aan sport doet88%92%
1.3 % middelbare scholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt67%71%
1.4 % volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar aan sport doet67%67%
1.5 % volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm74%78%

De indicatoren met betrekking tot sport- en beweegdeelname worden in een vierjaarlijkse cyclus gemeten. Vanaf 2014 is pas weer nieuwe informatie beschikbaar. In het beleid is een doelstelling voor een periode van vier jaar beschreven.

Wat gaan we anders doen

Bedragen * € 1.000,-2015201620172018
Bevriezing horecaprijzen20406080
Terugdraaien bezuiniging beheer wijk
- terugdraaien bezuiniging75757575
- verrekening met programma wijkontwikkeling-75-75-75-75
Totaal 20406080

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken om de horecaprijzen voor drankconsumpties in de wijkcentra en voorzieningenharten te bevriezen. Voor de dekking van de hieruit voortvloeiende inkomstenverlaging hebben we een bedrag oplopend naar € 80.000 structureel opgenomen.

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken om de eerdere bezuiniging op het beheer van de Wijkspeeltuinen terug te draaien. Voor het programma Sport en Accommodaties betekent dit hogere lasten van € 75.000 die we ontvangen via een interne verrekening met het programma Wijkontwikkeling.

TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

Sport en AccommodatiesRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Maatschappelijk vastgoed8,89,310,510,210,19,9
Sport5,45,55,45,35,35,3
Sportaccommodaties28,228,828,228,728,929,0
Wijkaccommodaties25,124,124,624,424,224,2
Totaal Lasten Programma67,667,768,668,668,568,4
Financiële Baten per product
Maatschappelijk vastgoed7,98,29,09,09,09,0
Sport2,72,62,62,62,62,6
Sportaccommodaties16,015,815,915,915,915,9
Wijkaccommodaties13,814,414,614,614,614,6
Totaal Baten Programma40,541,042,142,142,242,1
Totaal programma-27,1-26,7-26,5-26,5-26,4-26,3

Financiële toelichting

Lasten

De begrote lasten van het programma Sport en Accommodaties bedragen in 2015 ruimt € 68 miljoen en bestaan voor een groot deel uit rente- en afschrijvingslasten (€ 12,4 miljoen) van bestaande en nieuwe investeringen, uitgaven voor goederen en diensten (€ 16,3 miljoen) zoals energie, schoonmaak, onderhoud, verzekeringen, uit doorbelaste organisatiekosten ( € 15,4 miljoen) en uit interne verrekeningen met de diverse programma's (€ 21,4 miljoen).

De begrote lasten zijn in 2015 € 0,9 miljoen hoger dan in 2014. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hogere lasten voor rente en afschrijving op basis van het nieuwe investeringsprogramma, waaronder duurzaamheids- investeringen, en de hogere uitgaven door de toegepaste indexering en de door het Rijk ingevoerde eigenaarsheffing voor vastgoed. Tegenover deze stijging van in totaal ruim € 1,3 miljoen staat een daling van bijna € 0,4 miljoen vanwege bezuinigingstaakstellingen.

Meerjarig dalen de begrote lasten met ruim € 0, 4 miljoen van € 68,6 miljoen in 2015 naar € 68,2 miljoen in 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bezuinigingstaakstellingen waaronder de Onderzoeksopdrachten uit eerdere Perspectiefnota's.

Baten

De begrote baten van het product Maatschappelijk bedragen in 2015 ruim € 41 miljoen waarvan € 17 miljoen uit externe opbrengsten aan huren, pachten, servicekosten, entree- en horecaopbrengsten en € 24 miljoen aan interne verrekeningen met de diverse programma's.

De begrote baten zijn in 2015 ruim € 1,1 miljoen hoger dan in 2014. Het verschil wordt naast de toegepaste indexering verklaard doordat we de begrote externe opbrengsten voor 2014 eenmalig hebben verlaagd in verband met leegstand of contractopzeggingen bij Maatschappelijk Vastgoed en Sport- en Wijkaccommodaties en door de begrote (hogere) opbrengsten uit bezuinigingstaakstellingen (tariefsverhogingen en Onderzoeksopdrachten) uit eerdere perspectiefnota's . Tenslotte begroten we in 2015 een eerste onttrekking uit de Reserve Duurzaamheid miljoen ter dekking van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsinvesteringen. Deze onttrekking komt begrotings-technisch tot uitdrukking als een baat.

Vanaf 2015 kennen de totaal begrote programmabaten geen significante afwijkingen en blijven stabiel op het niveau van € 42,1 miljoen.