Openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Wij beogen een aantrekkelijke leefomgeving voor en door bewoners en bedrijven. Een aantrekkelijke leefomgeving waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte en deze samen met anderen onderhouden en zich verantwoordelijk voor voelen. Een openbare ruimte waar ruimte is voor initiatieven die worden gefaciliteerd door de gemeente.

Wij dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van de stad van vandaag en morgen.

Wat Doen We

Een aantrekkelijke leefomgeving voor en door bewoners en bedrijven

We streven naar een waardering van de openbare ruimte door onze bewoners met minimaal een score van 7 in 2017. Dit doen we door bewoners en bedrijven te betrekken bij het vormgeven en onderhouden van hun eigen omgeving.

We willen de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte behouden. Hiervoor is ons Marikenniveau de basis. Participatie van bewoners en bedrijven in met name het groenbeheer zorgen voor de accenten bovenop het Marikenniveau en maken onze stad mooier en leefbaarder. We zetten fors in om deze participatieprojecten de komende jaren te vermeerderen. Onze strategie hierbij is dat via ontmoeten in de openbare ruimte, betrokkenheid in de buurt wordt gecreëerd en uiteindelijk bewoners, bedrijven en bezoekers zich verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte met als resultaat een bijdrage aan een leefbare stad.

We willen de betrokkenheid van de bewoners en bedrijven met hun openbare ruimte vergroten. In de wijkbeheerplannen die we in iedere wijk eens per vier jaar opstellen, maken we afspraken met burgers en overige betrokkenen in de wijk over welke projecten wanneer worden uitgevoerd en wat zij zelf in hun wijk gaan doen. Daarbij is het essentieel dat we de acties die we in de wijkbeheerplannen afspreken, ook daadwerkelijk uitvoeren. Wij bieden een goede service aan onze burgers door meldingen over de openbare ruimte via de Bel- & Herstellijn zo snel mogelijk af te handelen. Sinds begin 2013 is er een bel&herstelapp beschikbaar voor smartphones waarmee Nijmegenaren ook meldingen kunnen doorgeven.

We geven invulling aan de beleidsnota "Geef ze de (openbare) ruimte". Deze invulling is een groeiproces, een zoektocht naar een andere manier van werken en een nieuwe rolverdeling tussen bewoners, ondernemers, uitvoerende partijen en de gemeente waaronder de doorontwikkeling van regie en wijkgericht werken. Centraal in het nieuwe Nijmeegse beleid Openbare Ruimte staat de overtuiging om 'ruimte te geven'. Ruimte aan bewoners en bedrijven om de eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het beheer van de openbare ruimte. Ruimte voor aannemers om gemeentelijke taken deels over te nemen. Ruimte voor accenten in het onderhoud bovenop het Marikenniveau. En tot slot ruimte voor een duurzame openbare ruimte.

Een toegankelijke openbare ruimte is een openbare ruimte die voor iedereen goed bruikbaar is, ongeacht eventuele beperkingen in het lopen, zien of horen of het uithoudingsvermogen. We krijgen in de toekomst steeds meer te maken met burgers met beperkingen. De vergrijzing neemt toe en door betere gezondheidszorg leven mensen met een chronische ziekte of een beperking langer. De noodzaak voor een toegankelijke stad wordt dus ook steeds groter. Daarnaast zijn we krachtens de Wmo als gemeente verantwoordelijk voor het bevorderen van participatie in de samenleving en de zelfredzaamheid van de burgers. De komende tijd willen we extra inzet leveren op het toegankelijker maken van de openbare ruimte voor deze medeburgers.

Een schone openbare ruimte: Inzameling huishoudelijk afval en reiniging

Zwerfafval en dumpingen hebben veel invloed op de beleving van de buurt en de stad door de bewoners, bezoekers en bedrijven. Bovendien trekt vuil, nog meer vuil aan en werkt het verloedering in de hand. Daarom willen wij de komende jaren acties ondernemen om deze dumpingen op onze bekende plekken drastisch te verminderen, het zwerfafval in de stad te verminderen en via campagnes en educatie mensen meer bewust te maken van de gevolgen van het dumpen van afval.

We voeren het afvalbeleidsplan “Creatief met afval” uit. Doel is om het hergebruik van het huishoudelijk afval te verhogen van 62% nu naar 70% in uiterlijk 2022 om van afval steeds meer een grondstof te maken.

Dar is de regionale uitvoeringsorganisatie op het gebied van afval. Voor Nijmegen verzorgt Dar het inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbeheersing. Dit leggen we jaarlijks vast in de Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO).

Een hele en veilige openbare ruimte: Beheer en onderhoud van de openbare ruimte waaronder wegen, openbaar groen en openbare verlichting

Wij beheren en onderhouden de wegen, civiele kunstwerken, de openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen waarbij duurzaam beheer voorop staat. We passen herinrichtingen en reconstructies toe op wegen waar nodig. Een uitvoeringsprogramma openbare ruimte stellen we jaarlijks op om onze werkzaamheden gemeentebreed af te stemmen. Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Wij houden toezicht op de openbare ruimte en handhaven een schone, hele en veilige openbare ruimte.

We voeren de beleidsnota "Zicht op Nijmeegs licht" uit waarbij wij oude armaturen geleidelijk aan vervangen door armaturen met LED-lampen om een bijdrage te leveren aan een energieneutrale stad in 2045. En we vervangen het verouderde storingsgevoelige kabelnet met 18 km per jaar. Daarnaast voeren we het lichtplan uit. Dit lichtplan is een plan om met name de binnenstad aantrekkelijker te maken door het aanlichten van oude en bijzondere gebouwen, kunstobjecten en monumenten zoals de schommel op de Marikenstraat. Duurzaamheid is hier eveneens een belangrijk criterium.

Beschermen van de volksgezondheid: Integraal waterbeheer

Het beheer van regen- en afvalwater (rioolbeheer) richt zich op het beschermen van de volksgezondheid. Daarbij streven we naar een duurzaam milieu door het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater en bodem en handhaven we een goede leefomgeving door het beperken van overlast voor de omgeving.

We streven naar ‘minimaal gelijkblijvende restlevensduur’: dit betekent dat op het eind van een jaar de kwaliteit van ons stelsel op zijn minst op hetzelfde niveau is als aan het begin van dat jaar. Deze kwaliteit is op dit moment goed te noemen.

Indicatoren

IndicatorenRealisatie 2013Doel 20142015201620172018
1. Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de burgers6,86,86,96,977
2. Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de ondernemers.6,96,96,96,977
3. Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen87%87%90%90%90%90%
4. Tijdig afgehandelde meldingen B&H75%75%80%80%80%80%
5. Aantal participatieprojecten op participatiekaart141160170180190200
6. % hergebruik huishoudelijk afval62%63%64%65%67%68%

Wat gaan we anders doen

Bedragen * € 1.000,-2015201620172018
Lokale lasten  riool-350-500-650-700
Naar voren halen bezuiniging Openbare Ruimte-500
Totaal -850-500-650-700

lokale lasten riool

In het coalitieakkoord 2014-2018 is besloten om de maximale WOZ-waarde (aftoppingsgrens) waarover rioolheffing wordt berekend, geleidelijk te verhogen naar € 10 miljoen. Daarnaast gaan we de toename van de woningaantallen in de berekening betrekken en verlagen we de rekenrente van investeringen. Met deze aanpassingen ontstaat, bij gelijkblijvend riooltarief, ruimte binnen het GRP om ook de kapitaallasten voor de uitbreidingsinvesteringen in de Waalsprong hieronder te brengen.

naar voren halen bezuiniging Openbare Ruimte
Bij de Stadsbegroting 2014 is besloten het onderhoudsniveau op onderhoud groen, open verharding en reiniging te verlagen met € 3 ton in 2015 en € 8 ton vanaf 2016. In het coalitieakkoord 2014-2018 is besloten om ook in 2015 € 8 ton te bezuinigen.

TODO: Navigatie

Wat gaat het kosten

Openbare ruimteRekening Begroot
Bedragen * 1.000.000201320142015201620172018
Financiële Lasten per product
Integraal beheer openbare ruimte16,414,313,012,912,912,8
Integraal Waterbeheer11,812,313,613,713,814,0
Inzameling huishoudelijke afval11,110,110,19,99,79,7
Onderhoud wegen en kunstwerken9,512,312,312,512,512,5
Straatreiniging10,29,79,59,59,59,5
Toezicht openbare ruimte3,13,43,23,13,13,1
Totaal Lasten Programma62,062,061,761,661,461,6
Financiële Baten per product
Integraal beheer openbare ruimte2,80,70,10,10,10,1
Integraal Waterbeheer11,812,013,613,713,814,0
Inzameling huishoudelijke afval10,810,69,16,74,34,3
Onderhoud wegen en kunstwerken0,91,51,81,81,81,8
Straatreiniging1,71,32,42,42,52,5
Toezicht openbare ruimte0,00,20,20,20,20,2
Totaal Baten Programma28,126,427,224,822,522,8
Totaal programma-35,8-35,6-34,6-36,8-38,9-38,9

Financiële toelichting

De gemeente besteedt in 2015 in totaal € 35 miljoen aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het waterbeheer, het houden van toezicht op het gebruik van die openbare ruimte en de inzameling van het huishoudelijk afval.

Aan de lastenkant zien we in 2015 t.o.v. 2014 een daling van € 2 ton die veroorzaakt wordt door bezuinigingen en door stijging in verband met indexering, areaaluitbreiding en door de aanpassingen in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). En meerjarig wordt de daling verklaard doordat het budget voor kwijtschelding afvalstoffenheffing vrijvalt op het moment dat de heffing wordt afgeschaft.

Aan de batenkant zien we in 2015 een stijging van € 8 ton en in de jaren daarna een oplopende daling naar € 1,8 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van bezuinigingstaakstellingen, de aanpassingen in het GRP en het afschaffen van de afvalstoffenheffing.