Bedrijfsvoering

Het coalitieakkoord 2014-2018 samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend

Ons College staat voor de kracht van de stad en de eigen inbreng en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties om samen met de stad op deze drie centrale thema’s stappen vooruit te zetten.

Vanuit onze gezamenlijke visie brengen we het sociale en ondernemende profiel van de stad, onze groene en duurzaamheidsambities en het ‘Nijmegengevoel’ bij elkaar. Deze gebundelde krachten zetten we in voor de uitdagingen waar we met elkaar in de komende jaren voor staan. Wij koesteren de eigenzinnigheid en creativiteit van onze inwoners. Nijmegenaren krijgen de ruimte om met initiatieven te komen voor hun buurt, vereniging of ander netwerk.

De coalitie verbindt initiatiefnemers en stimuleert partnerships om zo te komen tot een verbond van de stad met ruimte en kansen voor iedereen.

We willen verbindingen in onze stad aanjagen en tot stand brengen. We willen dat iedereen kan delen in de kracht van deze stad en in de mogelijkheden die we met elkaar hebben. We omarmen verbindingen tussen mensen in de buurt, tussen generaties. Samen met de regiogemeenten pakken we onze nieuwe taken op het gebied van werk, inkomen en zorg op. Samen met cliënten, hun eigen netwerk, instellingen en nieuwe initiatieven geven we vorm aan zorg en ondersteuning voor hen die het nodig hebben. We sturen op meer samenwerking, minder concurrentie en minder bureaucratie in de zorg.

Deze aanpak blijft van onze gemeentelijke overheid een andere rol vragen: van minder zelf doen en bepalen naar meer ondersteunen. Meer vanuit een regisseur-rol de stad uit te nodigen niet alleen met adviezen te komen maar juist mee te doen.

Deze ambitie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de gemeentelijke organisatie: een organisatie die effectief, efficiënt, transparant, toegankelijk en aanspreekbaar functioneert. Een overheid die zich richt op haar kerntaken heeft kwalitatief hoogwaardige medewerkers nodig, die vanuit een veranderende rolverdeling de taak van regisseur in beleid en uitvoering naar behoren kunnen vervullen. We ‘bouwen en onderhouden’ de stad met behulp van onze medewerkers. Zij vormen het ‘kapitaal’ van onze organisatie.

We blijven kritisch op de omvang van onze organisatie, zijn kostenbewust en treden slagvaardig op. We zoeken synergie in een goede samenwerking met onze partners.

We presenteren ons als één organisatie en stellen ons vanuit deze veranderende rol de volgende doelen:

• We voeren geen taken uit die door de stad zelf gedaan kunnen worden.

• We handelen vanuit partnerschap met een duidelijke wederkerigheid.

• We werken vanuit de drie thema’s: duurzaamheid, sociaal en ondernemend

• We werken samen, op elk gepast niveau.

• We werken gefocust en resultaatgericht, we durven te prioriteren

• We werken kostenbewust en kosteneffectief: kleine slimme overheid.

Het verwezenlijken van deze doelen heeft geleid tot een bestuurlijk bedrijfsvoeringskader. Bij de uitvoering van deze activiteiten zal nauwe samenwerking tussen bestuur, Directieraad en de verantwoordelijke afdelingen noodzakelijk zijn.