Investeringen

Investeringen

Het investeringsplan is een belangrijk instrument voor het geven van impulsen aan de stad. Dit gebeurt via het investeringsplan in de Stadsbegroting of via de Planexploitaties. Deze laatste kennen hun eigen systematiek en kunnen een langere doorlooptijd hebben dan de vierjarige meerjarenbegroting. Planexploitaties kunnen dusdanig omvattend zijn dat gekozen wordt een investering als onderdeel aan de planexploitatie “uit te besteden”. Direct na het gereedkomen van de investering komen de lasten van de uitvoering ten laste

van de gemeentebegroting.

Investeringsbeleid

Investeringen kunnen gebruikt worden om een impuls te geven aan beleidsgebieden. Ook zijn investeringen geschikt om knelpunten in de stad op te lossen waarvoor in de gemeentebegroting geen structureel budget is gereserveerd. De kern van de financiering van het investeringsbeleid blijft dat er een stabiel niveau van kapitaallasten is. Daarmee komt elk jaar weer ruimte beschikbaar die ingezet kan worden voor nieuwe investeringen. Bij de Perspectiefnota 2012 heeft uw Raad ermee ingestemd dat voor investeringen een

automatische koppeling wordt gemaakt met de groei van de stad.

Kapitaallasten

De kapitaallasten vormen de dekking voor de investeringen in de gemeentebegroting. Dit niveau houden we stabiel. De ruimte die ontstaat door het jaarlijks vrijvallen van kapitaallasten zetten we in als dekking voor nieuwe investeringen. Tussentijdse besluitvorming kan leiden tot wijziging van dit niveau.

In de huidige begroting is de beschikbare investeringsruimte onvoldoende om al onze investeringsambities uit te voeren. Daarom gaan we de beschikbare investeringsruimte met € 5 miljoen verhogen. Om de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken verhogen we vanaf 2017 het kapitaallastenbudget structureel met € 5 ton. Verder verwerken we de overige effecten uit het coalitieakkoord. Onderstaande tabel geeft het verloop van de kapitaallasten weer.

Kapitaallasten (bedragen * € 1 miljoen)2015201620172018
Stand primitieve begroting41,1940,8540,7140,71
     
Tussentijdse Besluitname    
Garage Plein 440,160,160,160,16
Basisschool Hidaya0,040,040,040,03
Voorjaarsnota0,090,090,090,09
Effecten vanuit    
Riool-0,20-0,20-0,20-0,20
Woningen-0,02-0,02-0,020,06
Niet-woningen   0,39
Uitbreiding Kap.Lasten  0,500,50
Verwerking Duurzaamheid0,310,300,300,29
     
Totaal41,5741,2241,5642,02
     
Verwachte kapitaallasten41,5941,5342,7642,97
Tekort-0,02-0,31-1,20-0,95

Als we een doorrekening maken van de kapitaallasten, dan zien we de komende jaren verschillen tussen verwachte en toegestane kapitaallasten. De toegestane kapitaallasten nemen we taakstellend op in onze begroting. De ervaring leert namelijk dat vooral de grote projecten niet altijd (geheel) op tijd klaar zijn. Daarmee schuiven de kapitaallasten door naar volgende jaren, omdat kapitaallasten pas ten laste van de exploitatie komen in het jaar nadat de investering gereed gemeld wordt. Verwachting is dat hiermee de nu zichtbare tekorten verminderen en meer naar de toekomst schuiven waar wel ruimte aanwezig is. Meerjarige doorrekening laat zien dat we geen structureel tekort op kapitaallasten verwachten.

Bedragen * € 1 miljoen20152016201720182019202020212022
         
Kapitaallasten in de begroting41,641,241,642,042,442,843,243,6
Nodig voor bestaande activa, bulk kredieten en overige37,635,735,334,834,634,333,833,0
Investeringsplan 2014-20174,05,97,58,18,07,97,87,6
Vrijvallende kapitaallasten0,0-0,3-1,2-1,0-0,20,61,63,0

De dekking van de uitgaven van het krediet Duurzaamheid uit 2013 en 2014, ter grootte van 4 miljoen, wordt in deze begroting verwerkt. Middels investeren in duurzaamheidsobjecten (bijvoorbeeld de LED verlichting in de Eiermarktgarage) behalen we besparingen op energie en gebruiken deze middelen als dekking voor verdere duurzaamheidsinvesteringen. Per saldo is dit voor de Stadsbegroting budgettair neutraal.

Investeringsplan

We onderscheiden drie soorten investeringen: specifieke investeringen, bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking. Specifieke investeringen worden door College en Raad op de agenda gezet, veelal bij de oplading van de Perspectiefnota. Het zijn eenmalige investeringen

met een begindatum en een einddatum en kunnen variëren van voorzieningenharten tot

sportparken en jeugdcentra. De definitieve lijst wordt elk jaar bij de stadsbegroting

gepresenteerd.

Bulkinvesteringen zijn jaarlijks terugkerende kredieten waarvoor jaarlijks uitvoeringsplannen worden vastgesteld. Het betreft hier verschillende kleinere investeringen in gemeentelijke accommodaties, bedrijfsinvesteringen en woonomgevingsverbeteringen. Het totaalkrediet wordt jaarlijks door uw Raad beschikbaar gesteld. De invulling van deze kredieten wordt door het College gemaakt door middel van (meer-)jarige uitvoeringsprogramma’s.

Investeringen met eigen dekking leggen geen beslag op de middelen voor de toekomstige begrotingen. Dat kan doordat een investering ineens gedekt wordt door een reserve. Ook kunnen de toekomstige kapitaallasten gedekt worden door jaarlijkse opbrengsten (bijvoorbeeld kapitaallasten parkeergarage versus parkeeropbrengsten, aanpassingen in panden versus huurinkomsten). Ook de rioolinvesteringen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan waarbij de vervangingsinvesteringen afgedekt worden door de spaarcomponent uit de rioolheffing, worden beschouwd als investeringen met eigen

dekking.

Specifieke investeringen

In het hierna volgende overzicht worden de specifieke investeringen weergeven. Nieuwe investeringen zijn in rode tekst gepresenteerd.

Onderstaand wordt kort een toelichting gegeven op de nieuwe kredieten.

Modernisering GBA: landelijk is het project modernisering GBA opgestart. Invoering van het systeem is voorzien in 2017 en 2018.

Cultuurspinnerij: de coalitie zet in op een spoedige realisatie van het Vrijheidsmuseum binnen de randvoorwaarden zoals die door de Raad zijn vastgelegd. Om het project te bespoedigen, sluiten wij ons aan bij de termijnen van de provincie voor de gemeentelijke besluitvorming. Medio september 2014 is besluitvorming van de provincie Gelderland gepland over de provinciale bijdrage. Wij zullen snel na het besluit van de provincie ook een besluit nemen over de gemeentelijke inbreng. De verkenning over de mogelijkheden voor samenwerking tussen het Vrijheidsmuseum en de Cultuurspinnerij in de Vasim zetten wij door evenals het onderzoek naar alternatieve locaties. We zetten deze middelen zodanig in dat een deel van de Cultuurspinnerij samen met het Vrijheidsmuseum in de Vasim gehuisvest kan worden.

Tunnel Westzijde Spoorzone: verbetering van de bereikbaarheid aan de westzijde van Nijmegen CS door het realiseren van een extra uitgang van de voetgangerstunnel in samenwerking met Prorail. De gemeente Nijmegen draagt hier € 2,5 miljoen aan bij.

Bloemerstraat: krediet voor de herinrichting van de Bloemerstraat.

Skaeve Huse 2e locatie: we realiseren de tweede locatievan Skaeve Huse in Nijmegen Noord. In het Stedelijk Kompas heeft de Raad op 19 november 2008 besloten om in Nijmegen zogenaamde Skaeve huse te realiseren. Dit zijn woningen voor mensen die al lang dakloos zijn en niet kunnen wonen in een gewone woning of de reguliere voorzieningen voor opvang en wonen.

KKP-Vereeniging: krediet om de renovatiewerkzaamheden bij de Vereeniging door te zetten.

NUNN renovatie: deze investering betreft een verbouwing aan een door de gemeente gehuurd pand. Conform de huurovereenkomst dienen wij als huurder mee te betalen aan de renovatie.

Sportpark Staddijk: budget voor onderzoek naar de herinrichting van het Sportpark Staddijk.

Renovatie sporthal Meijhorst: we kiezen voor renovatie en verduurzaming van het gebouw als alternatief voor nieuwbouw. Het betreft vooral renovatie van de kleedkamers.

Wijkcentrum De Brack in Lindenholt Noord: we maken het wijkcentrum aantrekkelijker door de entree van het gebouw te verplaatsen. Hierdoor krijgt het gebouw een meer open karakter, waardoor huurders en bewoners de weg naar het gebouw beter kunnen vinden.

Aanpassing wijkaccommodaties i.v.m. Wmo-wetgeving: krediet om wijkaccommodaties aan te passen volgens de nieuwe Wmo-wetgeving.

Kinderboerderij Kobus: we realiseren een nieuwe voorziening voor de kinderboerderij. De huidige ruimte heeft een tijdelijk gedoogkarakter en voldoet niet aan de ARBO-eisen.

Stationsplein: het stationsgebied wordt in de komende jaren aan beide zijden verbeterd. Voor de herinrichtingvan het Stationsplein stellen we € 3 miljoen beschikbaar.

Waalbrug Fiets- en Busbaan: in 2016 staan onderhoudswerkzaamheden gepland aan de Waalbrug door Rijkswaterstaat. In aansluiting daarop investeren we in een busbaan en een tweezijdig fietspad aan de westzijde van de Waalbrug.

Fietsvriendelijke maatregelen: voor de verbetering van fietspaden, aanleg van fietssnelwegen, aanpakken van kruispunten en het aanleggen van fietsvriendelijke verkeersdrempels stellen we € 5 miljoen beschikbaar.

Voor het krediet Groene Route wordt minder subsidie verwacht. We halen 0,2 miljoen subsidieverwachting bij het krediet weg en vullen het aan met 0,2 miljoen van het krediet Busbaan Waalkade. Dit krediet is overbodig geworden omdat dit project meegenomen is met de opknappen van de damwand.

Bulkkredieten en investeringen met eigen dekking

In de tabel hieronder zijn nieuwe kredieten rood weergegeven. Deze hebben wel een meerjarig karakter maar zijn te classificeren als eindige bulkkredieten.

De bulkkredieten met een jaarlijks terugkerend karakter - krediet voor onderhoudsinvesteringen in ons maatschappelijk vastgoed, bedrijfsinvesteringen en woonomgevingsverbetering - en de investeringen die hun eigen dekking creëren worden eveneens in onderstaande tabel getoond.

bedragen * € 1.000,-2015201620172018
Bulkkredieten investeringen    
Woonmilieuverbetering375375375375
VSA750750750750
Rioolinvesteringen Waalsprong1.4212.9652.4522.040
Bedrijfsinvesteringen2.8002.8002.8002.800
     
Eenmalige Bulkkredieten    
Cultuurhistorische Panden250250250250
Asbest Inv. & Sanering600300300300
Meerjarenrenovatie Zwembaden500200200200
Kunstgras Voetbalvelden 175 337
Kunstgras Hockeyvelden21925674264
     
Investering met eigen dekking    
Integraal Waterbeheer3.2913.4063.6163.616
Vastgoed 1.1001.1001.1001.100
Duurzaamheid2.0002.0002.0002.000
     
Totaal13.30614.34614.51714.032

Ingrepen cultuurhistorische panden: voor renovatiewerkzaamheden van onder andere de beelden Latijnse school, de restauratie van de Muurschilderingen Valkhofkapel, de vochtproblematiek in de kelders van de Kanunnikenhuisjes en de kapconstructie Glashuis 4 stellen wij in onze coalitieperiode jaarlijks € 250.000 beschikbaar.

Asbest inventarisatie en sanering: de kosten van asbestsanering van ons gemeentelijk vastgoed gaan de regulier beschikbare middelen te boven. Daarom maken we hier de komende 4 jaar extra middelen voor vrij. Het eerste jaar zetten we iets meer in om ook de nodige inventarisaties te doen.

Meerjaren renovatie zwembaden: we investeren in renovatie en vervangingswerkzaamheden over meerdere jaren, voornamelijk in zwembad West. We investeren € 300.000 in Zwembad Dukenburg voor een betere exploitatie.

Kunstgras voetbalvelden: om de kwaliteit van de voetbalaccommodaties te garanderen, bieden we ruimte om vervangingsinvesteringen te doen.

Kunstgras hockeyvelden: naast de voetbalvelden zijn ook de hockeyvelden belangrijk voor het sportaanbod. Voor de vervanging van de toplaag en/of onderbouw van kunstgras hockeyvelden stellen we in 4 fases middelen beschikbaar.

Duurzaamheid: voor het zichzelf terugverdienend krediet duurzaamheid wordt een jaarlijks terugkerend krediet ingesteld.