Product Economie

Omschrijving

Het product Economie omvat het initiëren, het aanjagen en stimuleren van de economische ontwikkeling in Nijmegen. Alle activiteiten binnen dit product zijn gericht op duurzame groei en behoud van werkgelegenheid en de zorg voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat.

Nijmegen werkt aan een duurzame en innovatieve economie. Daarbij maken wij optimaal gebruik van de sterke punten van de stad: de hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven en de gunstige geografische ligging. Een goede woonomgeving, groen, culturele activiteiten en een vitale bruisende (binnen-)stad zijn het visitekaartje van onze stad en dragen bij aan het realiseren van onze economische ambitie. In onze Economische Innovatie Agenda 2020 geven leggen we de nadruk op de speerpuntsectoren Health en Education en de dwarsverbanden met de sectoren Semiconductors en Energie en Milieutechnologie. Wij zoeken nadrukkelijk samenwerking met partijen in de stad en belangrijke kennis- en innovatiecentra in andere regio's die onze economische positie kunnen versterken en maken gebruik van (regionale) uitvoeringsorganisaties bij het realiseren van onze economische ambities.

We optimaliseren het vestigingsklimaat voor bedrijven door het verbeteren van de niet fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven. De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel is een belangrijke vestigingsplaatsfactor. We zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Verder gaat het om een scala aan activiteiten: het stimuleren van innovatie bij bedrijven, het uitvoeren van de Economische Innovatie Agenda 2020, samenwerking met andere snel groeiende kennisregio's en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, inzet van relatiebeheer en accountmanagement, economische promotie en het acquireren van bedrijvigheid (die de economische structuur versterkt en werkgelegenheid biedt voor zowel de onder- als de bovenkant van de arbeidsmarkt), het verbeteren van de omstandigheden voor starters en ZZP-ers en optimalisering dienstverlening aan bedrijven (bedrijvenloket en bureau Zelfstandigen).

Een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat is de fysieke bedrijfsomgeving. Dan gaat het om zaken als de zorg voor voldoende aanbod en kwaliteit van verschillende bedrijvenlocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en overige werklocaties), een goede bereikbaarheid, een adequate infrastructuur (ook glasvezel) over weg en water (havens/kade), het up to date houden van bedrijvenlocaties (revitalisering en herstructurering) en een goed relatienetwerk met de verschillende bedrijven- en ondernemersverenigingen. Ook het stimuleren van werklocatiemanagement draagt bij aan de verbetering van de bedrijfsomgeving.

Financiële gegevens

EconomieRekening Begroot
Bedragen * 1000201320142015201620172018
Financiële Lasten per deelproduct
60072Kermissen144179252250249249
60106Bedrijventerreinen15615210310110099
60107MTC000000
60108Beleid bedrijventerreinen000000
60109Accountmanagement bedrijven161469548539534533
60110Activiteitenbudget000000
60111MKB1010-8000
60112Ontwikkeling en uitvoering34540000
60113Bedrijvenlijn000000
60114Bedrijvenloket433404383376373372
60115Buurteconomie000000
60116Algemeen advies824149401401401401
60117Overige werklokaties000000
60118Revitalisering overige werklokaties000000
60119Subsidie-aanvragen000000
60120Toerisme201240266264264264
60121Havens Toezicht354399347342339337
60123Havens Beleid3463141.4821.4581.4341.411
60125Markt Beleid1214193189188187
60126Markt Toezicht6071145144143143
60858Vermin verouderde bedrijventerreinen000000
60860Verbeteren innovatief vermogen bedr.000000
60862Verbeteren vestigingsklimaat bedrijv01540000
61085Ondernemersfonds798670676675675675
61257Markttoezicht (baten)000000
61261Beheer Vaste standplaatsen/kiosken222222
61268Econ. Offensief binnenstad 12-15123383181000
Totaal Lasten Product3.6473.8624.9704.7424.7004.673
Financiële Baten per deelproduct
60072Kermissen-434-440-440-440-440-440
60106Bedrijventerreinen0-5-5-5-5-5
60118Revitalisering overige werklokaties000000
60120Toerisme-3-6-6-6-6-6
60123Havens Beleid-143-131-133-133-133-133
60124Inkomsten havens en kaden-499-591-598-598-598-598
60126Markt Toezicht000000
61207Baten Toeristenbelasting-349-450-468-557-557-557
61257Markttoezicht (baten)-236-300-300-300-300-300
61261Beheer Vaste standplaatsen/kiosken-70-65-65-65-65-65
61268Econ. Offensief binnenstad 12-15-123-375-175000
Totaal Baten Product-1.857-2.364-2.190-2.104-2.104-2.104
Totaal product1.7901.4982.7802.6382.5972.569

Toelichtingen

Vanaf 2015 zijn de producten Werklocaties en Stimulering bedrijvigheid in de nieuwe programmastructuur samengevoegd onder het product Economie. Dit product omvat het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de stad. Om dit te kunnen bereiken is in 2015 een bedrag van € 5,0 miljoen beschikbaar.

Het begrotingssaldo van het product Economie stijgt met € 1,3 miljoen van € 1,5 miljoen in 2014 naar € 2,8 miljoen in 2015. Dit heeft voornamelijk te maken met begrotingseffecten van de gereed gekomen investering in de Damwand. Vanaf 2016 is in meerjarig perspectief geen sprake van substantiële ontwikkelingen in het begrotingssaldo.

Lasten

Ten opzichte van 2014 nemen de lasten in 2015 met € 1,1 miljoen toe. Bijgaand de voornaamste oorzaken:

  • Door het in 2014 gereed gekomen investeringsproject Damwand Waalkade stijgen de begrote kapitaallasten vanaf 2015 met € 1,1 miljoen;
  • In het coalitieakkoord 2014-2018 is bepaald, dat we de komende jaren concrete resultaten willen boeken met de Economische Innovatie Agenda. Hiervoor stijgt het beschikbare budget vanaf 2015 structureel met € 0,25 miljoen;
  • De afloop van de ISV-middelen voor verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven ten opzichte van 2014 én de lagere programmering van GSO4-middelen met betrekking tot het Actieplan Binnenstad 2012-2015 zorgen in 2015 voor een afname van de begrote lasten van in totaal € 0,4 miljoen.

De afloop van GSO4-middelen met betrekking tot het Actieplan Binnenstad 2012-2015 leidt vanaf 2016 tot een afname van de begrote lasten met € 0,2 miljoen.

Baten

Ten opzichte van 2014 dalen de baten in 2015 met € 0,2 miljoen. Dit heeft voornamelijk te maken met de lagere programmering van GSO4-middelen in 2015 t.o.v. 2014 van € 0,2 miljoen.