Stad die werkt en leert

Onze opgave

We willen investeren in een sterk, sociaal en duurzaam Nijmegen en verbinden daarbij economie met sociaal en onderwijs. We spannen ons maximaal in voor economische ontwikkeling, state- of- the- art-onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt, zodat we optimale ontwikkelkansen bieden en er voor elke inwoner van Nijmegen perspectief op een reguliere baan is. Al deze acties en initiatieven winnen aan kracht door gezamenlijk op te trekken. Samenhangend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid is een randvoorwaarde voor economische groei, voor innovatie en voor de ontwikkeling van (jonge) mensen tot veelzijdige sociale en verantwoordelijke burgers die een waardevolle bijdrage leveren in werk en samenleving. We hebben daarbij specifieke aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondernemen in Nijmegen

De economische ontwikkeling van de stad zien we als gezamenlijke opgave van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Innovaties en nieuwe bedrijvigheid realiseren we samen. Nijmegen is een kenniseconomie, sterk in gezondheidszorg en onderwijs. We willen de komende jaren concrete resultaten boeken met de Economische Innovatieve Agenda. Samen met partijen in de Economische Raad identificeren we projecten en werken we deze verder uit. Daarvoor zetten we vanaf 2015 jaarlijks € 250 duizend extra in.

Waar we kansen zien, leggen we dwarsverbanden met sectoren als semiconductors en energie en milieutechnologie en zoeken we verbindingen met andere regio’s, onder andere Eindhoven en Oss. Maar ook andere sectoren, zoals de logistieke dienstverlening en de maakindustrie, krijgen onze aandacht. We zien het ondernemersfonds als een belangrijke impuls voor samenwerking en innovatie in het bedrijfsleven. In de nieuwe beleidsregels voor het Ondernemersfonds maken we ruimte voor het stimuleren van start-ups, van de samenwerking tussen grote bedrijven, het MKB en ZZP’ers en van het versterken van de ambachten.

Behouden en scheppen van (nieuwe) werkgelegenheid

De arbeidsmarkt in Nijmegen laat op dit moment twee gezichten zien. In verschillende sectoren is er een tekort aan arbeidskrachten op middelbaar en hoger niveau. Daartegenover staat dat het arbeidsaanbod op de lagere niveaus de vraag verre overstijgt. Een sterke kenniseconomie verlangt een flexibele arbeidsmarkt met een goede afstemming van vraag en aanbod op alle niveaus. We spreken werkgevers aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het sterker waarderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van groot belang om een leven lang leren maximaal te stimuleren en toptalenten in de stad en regio op te leiden, aan te trekken en te behouden.

Wij stellen we ons tot doel om arbeidsplaatsen voor alle opleidingsniveaus te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Onze acquisitie richt zich daarbij op bedrijven die bijdragen aan een toekomstbestendige werkgelegenheid. We verbreden onze aanpak naar alle segmenten van de arbeidsmarkt waar zich krapte of werkloosheid voordoet, met nadrukkelijke aandacht voor de aansluiting van de onderkant van de arbeidsmarkt. Een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk is belangrijk. Daarvoor zetten we ook loonkostensubsidies in. En we zetten onze mogelijkheden in om leren en werken dichter bij elkaar te brengen om zo onze ambitie te kunnen realiseren om mensen aan werk te helpen. Daarnaast faciliteren we onze bedrijven en instellingen om werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheidskansen op te sporen.

We intensiveren en verbreden ons accountmanagement om het relatienetwerk met bedrijven en instellingen uit te breiden en zo vroegtijdig zicht te hebben op kansen, bedreigingen, behoeften, knelpunten, ontwikkelingen en mogelijkheden om mensen naar werk te begeleiden.

Met innovaties stimuleren we nieuwe bedrijvigheid en daarmee nieuwe en duurzame werkgelegenheid. We willen integrale dienstverlening leveren aan alle doelgroepen, waaronder ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een bedrijf willen starten. De grote groep ZZP-ers heeft onze bijzondere aandacht.

Plan voor de Arbeid

Samen met het bedrijfsleven, de regiogemeenten en de onderwijsinstellingen maken we een Plan voor de Arbeid. Hierbij betrekken we ook de afspraken in het Sociaal Akkoord, bijvoorbeeld over extra banen voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. We willen daarbij wel voorkomen dat er verdringing ontstaat.

We nemen met het bestuur van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen het initiatief om samen met ondernemers en het onderwijs een overstijgend netwerk te vormen rond de uitvoering van projecten die bijdragen aan het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waaronder de garantiebanen. We willen hier regionale convenanten met werkgevers.

We werken samen met het Werkbedrijf aan een gezamenlijke werkgeversbenadering met als kernelementen: één loket, één benadering en uniforme instrumenten. De inzet van re-integratiemiddelen richten we meer op oplossingen voor werkgevers, onder andere door een lokale loonkostensubsidieregeling. We intensiveren de samenwerking tussen de accountmanagers EZ en Werk. En we leggen de verbinding tussen Bureau Zelfstandigen en het Bedrijvenloket, waardoor we een logische ingang creëren voor starters en voor gevestigde ondernemers die te maken hebben met dreigend faillissement.

Maximale ontwikkelingskansen voor jongeren

Jaarlijks komen honderden goed opgeleide jongvolwassenen op de arbeidsmarkt in onze stad. Maar er zitten ook nog te veel jongeren thuis zonder afgeronde opleiding en zonder werk. Omdat de motivatie ontbreekt, omdat er problemen thuis zijn of omdat er geen passende onderwijs- of stageplek is. Samen met het gehele onderwijsveld, van de voorschoolse periode tot en met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Radboud Universiteit, is de gezamenlijke ambitie om alle jonge mensen in Nijmegen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat ze het onderwijs verlaten met een diploma en ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren in werk en samenleving. We stimuleren dat onderwijsinstellingen verantwoordelijkheid nemen in het creëren van een doorgaande ontwikkellijn voor elke leerling en student, en een beroepsonderwijsaanbod dat aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Ook stimuleren we dat er op school en thuis ondersteuning beschikbaar is als dat nodig is. Partnerschap met ouders en aandacht voor professionalisering zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Naast het investeren in goed onderwijs, vinden we de bestrijding van jeugdwerkloosheid heel belangrijk. Dit doen we samen met werkgevers en ondernemers. Bijvoorbeeld door het inzetten van het Ondernemersfonds. Ook spreken we het beroepsonderwijs actief aan op zijn verantwoordelijkheid om de aansluiting met de arbeidsmarkt prioriteit te geven. Er komen nieuwe initiatieven om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld en het bedrijfsleven een programma gericht op studie- en beroepskeuze, met zowel goede informatie over keuzes als mogelijkheden om in de praktijk ervaring op te doen.