Duurzame stad

Onze opgave

We hebben in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de stad groener en duurzamer in te richten. Hiervoor is veel draagvlak bij bewoners , bedrijven, instellingen en scholen. We willen initiatieven van onderop ondersteunen, ruimte geven en verbinden. Waar nodig investeren we ook zelf in duurzaamheidsmaatregelen, zoals fietsroutes, openbaar vervoer en extra groen.

Door verbindingen te leggen tussen burgers, (energie)bedrijven, woningcorporaties, energie- en milieuorganisaties, coöperaties, kennisinstellingen en mede-overheden versterken we onze aanpak. Samenwerkingsverbanden als het Nijmeegs Energieconvenant en Power2Nijmegen zijn daarvan een goed voorbeeld.

We houden onverkort vast aan het bestaande klimaat- en energiebeleid met als doel om in 2045 energieneutraal te zijn. We zetten zwaar in op energiebesparing (10 procent extra in de periode 2014-2018), zonne- en windenergie, naast maximale inzet van het warmtenet. We streven naar een circulaire en biobased economie met een positief effect voor de regionale werkgelegenheid en met lagere woonlasten voor onze inwoners.

Duurzaamheidsagenda

We werken met behulp van 5 sporen aan ons duurzaamheidsbeleid:

  1. Duurzame stedelijke ontwikkeling.
  2. Duurzame economie.
  3. Duurzame mobiliteit.
  4. Duurzame organisatie.
  5. Energieneutrale stad.

Hierbij leggen we extra nadruk op duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzame economie.

Duurzame stedelijke ontwikkeling

We hebben de ambitie om samen met de woningcorporaties alle sociale huurwoningen minimaal op energielabel B brengen. We gaan onderzoeken hoe we de corporaties hierbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. In 2015 zullen wij hiervoor een voorstel doen.

Met behulp van provinciale en gemeentelijke subsidies isoleren bewoners hun particuliere woningen en realiseren ze gebruik van zonne-energie. We gaan onderzoeken of we hierbij een betere constructie kunnen hanteren om burgers en bedrijven te ontzorgen. In 2015 zullen we hierover een besluit nemen.

Voor de langere termijn willen we de energie-infrastructuur in nieuwe en bestaande stadsdelen en wijken optimaliseren, uitgaande van energieneutraliteit op stedelijk niveau. Naast zon- en windenergie en gebruik van restwarmte bezien we ook verdere mogelijkheden voor het gebruik van bodem- en bio-energie.

Duurzame economie

In de afgelopen jaren zijn in onze stad en haar omgeving diverse bedrijven ontstaan die werk maken van duurzame energie. Bedrijvenverenigingen zoals TPN-West ontwikkelen vooruitstrevende initiatieven om hun werkgebied structureel te verduurzamen. Energiebesparing en het gebruik van duurzame energie zijn speerpunten. Deze initiatieven ondersteunen we van harte.

We hebben tot nu toe echter geen precies beeld van de omvang en de ontwikkelkracht van deze sector. Om groeikansen te kunnen benutten en monitoren, verkennen we samen met het bedrijfsleven de omvang van de sector en kansen voor verdere groei en ontwikkeling. Vervolgens onderzoeken en implementeren we maatregelen die nog meer zullen bijdragen aan duurzame banen in onze stad. Dit doen we in samenspraak met onze partners uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en andere overheden.

Leefbare stad

We streven naar een groene stad met een gezonde luchtkwaliteit. We onderzoeken de invoering van een Nijmeegse norm voor roet. De World Health Organisation heeft hiertoe een aanbeveling gedaan. In 2015 zullen we hierover besluiten.

Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met meer periodes van droogte, hittegolven en extreme regenval. Groene ruimte om water te bergen en de zomerse hitte in de stad te dempen zal meer en meer nodig zijn om een gezonde en leefbare stad te blijven.

Onze inzet op vervoer op groen gas, het faciliteren van elektrisch vervoer en het stimuleren van fietsen en openbaar vervoer dragen ook bij aan een gezond leefklimaat.