Bruisende Binnenstad

Onze opgave

De binnenstad, het gebied tussen de singels, Waalkade en het spoor, is een belangrijke drager van de identiteit en geschiedenis van onze stad, het visitekaartje van Nijmegen, onze grootste bezoekerstrekker en een belangrijke woon- en werklocatie. Er is een divers winkelaanbod; en met het nieuwe Plein 1944 is een belangrijke schakel tussen de oost- en westzijde van het winkelgebied gerealiseerd. Bezoekers combineren het winkelen steeds meer met een bezoek aan café of restaurant. Kunst en cultuur verrijken de beleving van de binnenstad. Evenementen trekken bezoekers, wat weer gunstig is voor het winkel- en horeca-aanbod.

Door macro-economische ontwikkelingen schommelen passantenaantallen, staan bestedingen van bezoekers onder druk en is er leegstand in bepaalde delen van de binnenstad. Samen met ondernemers, eigenaren, bewoners , culturele instellingen, andere marktpartijen willen we de binnenstad weerbaarder maken.

Het wonen in de binnenstad is nog steeds heel populair. Starters, studenten, jongeren, maar ook ouderen wonen graag in een stadscentrum. De huisvestingsmogelijkheden voor ouderen in het centrum zijn beperkt. De binnenstad is dan ook een prioriteitsgebied voor wonen en zorg.

Aanbod en ambiance

De bezoeker komt naar de binnenstad om te kijken, te vergelijken, te kopen en zich te vermaken. Hij stelt daarbij eisen aan comfort, sfeer, gezelligheid, netheid en veiligheid. In de stadscentrummonitor geeft de bezoeker een 7,4 als de algemene waardering aan de binnenstad. Ons streven is om deze goede waardering vast te houden en mogelijk nog te verbeteren.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de herinrichting Waalkade, Plein 1944 en in de aanpak van de ringstraten. Op de agenda staan nu de omgeving Bloemerstraat-Smetiusstraat, de Lindenberghaven en omgeving Waalkade, de looproute Station-Plein 1944 en de verbinding van de Waalkade met de Handelskade en verder richting Waalfront.

We continueren de uitvoering van het actieplan “Economisch Offensief Binnenstad”, samen met het Huis voor de Binnenstad, de Binnenstadsmanager en andere belangrijk stakeholders in de stad, en gebruiken als hulpmiddelen de indeling van de binnenstad in gebieds- en of straatprofielen. Ook zetten we de investeringsregeling voor wederopbouwpanden voort. Met het toevoegen van extra winkelruimte zijn we terughoudend om leegstand te voorkomen. Uitzondering is het gebied rond Nijmegen CS en de route naar het centrum. Hier willen we kansen bieden aan nieuwe functies, gericht op bewoners, passanten en reizigers in het gebied. Verder blijven we investeren in de openbare ruimte. We bieden de ruimte aan ondernemers en bewoners voor eigen initiatieven. We voeren het lichtplan verder uit en we verbeteren de afvalinzameling in de binnenstad. Tegen lagere kosten willen we het reinigingsniveau gelijk houden. En we stimuleren ondernemers en bewoners om verantwoordelijkheid te nemen voor de openbare ruimte rondom hun winkel, bedrijf of woning.

Onze binnenstad is rijk aan cultureel erfgoed. Dat willen we graag behouden. Daarom werken we mee aan herbestemming en hergebruik van monumentale panden en zetten in op visualisaties (Verleden Verbeeld) en exposities. We werken verder aan de plannen voor de Donjon, het Valkhofkwartier, de historische Lindenberghaven en we continueren het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Waar mogelijk betrekken we het publiek bij archeologisch onderzoek.

We willen dat binnenstadsbewoners voor wie wonen in combinatie met zorg nodig is in het stadscentrum kunnen blijven wonen. Daarom hebben we die ambitie voor de binnenstad ook in het planningskader “Wonen met Zorg” opgenomen.

Van place to buy naar place to meet

Meer bezoekers naar de binnenstad langer laten verblijven, betekent meer bestedingen en daarmee meer werkgelegenheid. We zetten daarom actief in op de verandering van place to buy naar place to meet. Hierbij willen we de horeca verder versterken, omdat die de andere functies van het stadscentrum ondersteunt en dus een grote trekker van bezoekers is. We kijken daarbij naar de ruimte die er nu nog is in de horeca-accentgebieden. En we kijken of de regels voor uitstallingen en vestiging nog bij de tijd zijn.

Evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Nijmegen als woon- en vestigingsplaats en als toeristische bestemming. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen organisatoren, detailhandel, horeca en culturele instellingen. Met locatieprofielen voor evenementenbeleid doen we recht aan wensen van organisatoren én omwonenden.

We ondersteunen cultureel ondernemerschap en starters door ruimte te bieden aan kleinschalige en experimentele initiatieven en door mogelijkheden na te gaan voor flexibeler regelgeving bij de invulling van leegstaande panden.

Om (nog) meer bezoekers te trekken willen we een kwaliteitsslag voor de centrummarkt, samen met de Centrale Vereniging van Ambulante Handel . We komen met een plan van aanpak en een nieuwe marktverordening. Tevens onderzoeken we de haalbaarheid van een overdekte markthal. Om beter aan te sluiten bij het veranderend koopgedrag van bezoekers hebben we de winkeltijden aangepast. Dat gaan we evalueren en we onderzoeken wat de meest optimale invulling is van het aantal koopzondagen.

Goede en duurzame bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én de auto levert een bijdrage aan de economische vitaliteit van onze (binnen)stad. Dat willen we stimuleren, onder andere door de aanleg van snelfietsroutes en comfortabele fietspaden. Fietsparkeren blijft een aandachtspunt; recent is hoogwaardige fietsparkeergelegenheid gerealiseerd in Doornroosje en onder Plein 1944.

Aanpak leegstand

De zuivere winkelleegstand in het centrum bedraagt volgens de laatste Stadscentrummonitor 8,7 procent. Ons streven is om gelijk te komen met het gemiddelde percentage van 8,5 voor vergelijkbare kennissteden. Onrendabele winkelmeters maken nu vaker plaats voor andere functies. Maar dat transformatieproces gaat niet vanzelf. Daarom maken we een visie op krimp.

Projecten zijn onder meer: een ruimer vestigingsklimaat voor starters, het tijdelijk invullen van leegstaande panden, een investeringsregeling voor wederopbouwpanden. Onze speciale aandacht heeft het samenvoegen van panden en het sneller aanschrijven verwaarloosde leegstaande panden. We onderzoeken of stedelijke herverkaveling tot de mogelijkheden behoort.

We richten ons op acquisitie van nieuwe concepten, aansluitend op het straatprofiel. Daarvoor voeren we acties uit als het up-to-date houden van een pandenbank, het vernieuwen van het Bid Book, ondersteuning bij vestiging, Nijmegenpromotie op regionaal en wellicht landelijk niveau, en nadere profilering van de ringstraten.