Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In deze paragraaf lichten we de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerige toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting.

bedragen * € 1 miljoen Realisatie 2013Begroting 20142015201620172018
Lokale heffingen
- OZB opbrengsten62,063,968,372,175,776,9
- Hondenbelasting1,11,11,11,11,11,1
- Precario belating0,60,50,50,50,50,5
- Toeristenbelasting0,30,50,50,60,60,6
Algemene uitkering206,2208,5306,7194,6192,1188,2
Dividenden1,20,50,50,50,50,5
Financieringsfunctie10,210,210,610,29,89,5
Totaal281,7285,2388,3279,6280,3277,4
Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de OZB, Hondenbelasting, Precariobelasting en Toeristenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel.

In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen.

Algemene uitkering / gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie uitkeringen en de integratie-uitkeringen. In het overzicht is de volledige uitkering vermeld. Vanaf 2015 worden de middelen voor de drie decentralisaties via het gemeentefonds uitgekeerd, vandaar de grote toenamen in 2015 en verder.

In de bijlage Gemeentefonds wordt gedetailleerd ingegaan op hoe wij de gemeentefondsuitkering hebben berekend.

Dividenden

In de begroting hebben we dividendontvangsten geraamd van de DAR en de BNG.

Financieringsfunctie

Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat wij halen op het financieren van onze activiteiten. Hierbij gaat het om het geraamde treasury‐resultaat en de bespaarde rente door de inzet van onze reserves.

In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op dit financieringsresultaat.